Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Λιθουανία, η διαμεσολάβηση σε αστικές διαφορές (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών) ρυθμίζεται από τον νόμο περί διαμεσολάβησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (νέα έκδοση του εν λόγω νόμου τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019). Ο νόμος περί διαμεσολάβησης εφαρμόζεται στην επίλυση εθνικών και διεθνών αστικών διαφορών και ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία για την επίλυση αστικών διαφορών, στο πλαίσιο της οποίας ένας ή περισσότεροι διαμεσολαβητές (αμερόληπτοι τρίτοι) βοηθούν τα μέρη να διευθετήσουν τις διαφορές τους με φιλικό διακανονισμό. Τα μέρη μπορούν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση τόσο για διαφορές για τις οποίες δεν έχει κινηθεί ακόμη δικαστική διαδικασία (εξωδικαστική διαμεσολάβηση) όσο και για διαφορές που εκκρεμούν ήδη ενώπιον δικαστηρίου (δικαστική διαμεσολάβηση).

Για να υπάρξει προσφυγή σε διαμεσολάβηση απαιτείται έγγραφη συμφωνία των μερών της διαφοράς. Προσφυγή σε διαμεσολάβηση μπορεί να συμφωνηθεί μόνο για τα είδη διαφορών για τα οποία τα μέρη μπορούν, βάσει του νόμου, να συνάψουν σύμβαση διακανονισμού. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από κοινού από τα μέρη ή, κατόπιν αιτήματος των μερών, από την Υπηρεσία Κρατικά Εγγυημένης Νομικής Συνδρομής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορούν να παρέχουν μόνο πρόσωπα που έχουν επιτύχει σε ειδική εξέταση (με λίγες εξαιρέσεις), πληρούν ορισμένες απαιτήσεις που καθορίζονται στον νόμο (εντιμότητα, πανεπιστημιακό πτυχίο, ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση) και είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο διαμεσολαβητών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Κρατικά Εγγυημένης Νομικής Συνδρομής (http://vgtpt.lrv.lt/). Οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται επίσης να τηρούν πρότυπα αμεροληψίας και επαγγελματισμού. Ανάλογα με τη συμφωνία που έχει συναφθεί, οι διαμεσολαβητές μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι αμοιβής ή δωρεάν. Τα μέρη και οι διαμεσολαβητές μπορούν να συμφωνήσουν τη μέθοδο και τη διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς. Κάθε μέρος μπορεί να αποσυρθεί από τη διαμεσολάβηση χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης επιφέρει αναστολή των προθεσμιών παραγραφής. Επομένως, ακόμη και αν η διαφορά δεν επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, τα μέρη διατηρούν τη δυνατότητα να ζητήσουν έννομη προστασία από το δικαστήριο. Αν τα μέρη καταφέρουν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή, συνάπτεται σύμβαση διακανονισμού. Η σύμβαση αυτή, μόλις εγκριθεί από το δικαστήριο με απλουστευμένη διαδικασία, καθίσταται εκτελεστή.

Ο νόμος κατοχυρώνει επίσης την αρχή της εμπιστευτικότητας ως μία από τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης. Αυτό σημαίνει ότι, πλην αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, τα μέρη, οι διαμεσολαβητές και οι διαχειριστές των υπηρεσιών διαμεσολάβησης υποχρεούνται να τηρούν απόρρητες όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, με την εξαίρεση των πληροφοριών που απαιτούνται για την έγκριση ή την εφαρμογή της σύμβασης διακανονισμού που συνήφθη κατά τη διαμεσολάβηση και των πληροφοριών των οποίων η μη δημοσιοποίηση θα αντέβαινε στο δημόσιο συμφέρον. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει ότι, με τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις, κάθε πληροφορία που παρέχεται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του μέρους που την παρείχε.

Ο νόμος περί διαμεσολάβησης ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της υποχρεωτικής και της δικαστικής διαμεσολάβησης, καθώς και την πειθαρχική ευθύνη των διαμεσολαβητών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η διαμεσολάβηση θα καταστεί υποχρεωτική στις οικογενειακές διαφορές. Η υποχρεωτική και η δικαστική διαμεσολάβηση χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό (υπηρεσίες έως 6 ωρών) στις περιπτώσεις που η επιλογή των διαμεσολαβητών πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Κρατικά Εγγυημένης Νομικής Συνδρομής. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν διαμεσολαβητή για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής διαμεσολάβησης από τον κατάλογο διαμεσολαβητών, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλουν τα ίδια το σχετικό κόστος.

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, τα πρόσωπα που έχουν προσφύγει σε διαμεσολάβηση βαρύνονται με χαμηλότερα τέλη κατά την τυχόν μεταγενέστερη προσφυγή τους στο δικαστήριο.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τη σχετική νομοθεσία διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στα λιθουανικά).

http://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στα αγγλικά):

http://tm.lrv.lt/en/fields-of-activity/mediation

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.