Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Νομοθεσία σχετικά με τη διαμεσολάβηση

Η ισχύουσα νομοθεσία στη Μάλτα είναι το «Chapter 474», δηλαδή ο νόμος περί διαμεσολάβησης.

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται σε διαμάχη για κάποιο οικογενειακό θέμα, μπορεί να το βοηθήσει ένας διαμεσολαβητής ώστε να βρει έναν φιλικό διακανονισμό χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας η διαμεσολάβηση αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο, προτού το ζευγάρι κινήσει τη διαδικασία διάστασής του ενώπιον του Πρωτοδικείου (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων).

Ποιος είναι ο διαμεσολαβητής και ποιος είναι ο ρόλος του;

Ο διαμεσολαβητής ή η διαμεσολαβήτρια βοηθάει τα δύο μέρη να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό. Είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζει το δικαστήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέρη επιλέγουν τον διαμεσολαβητή τα ίδια έναντι αμοιβής. Όλοι οι διαμεσολαβητές έχουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για να ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι περισσότεροι είναι και οικογενειακοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή δικηγόροι.

Οι διαμεσολαβητές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διαβιβάσουν στοιχεία στο δικαστήριο σχετικά με το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης, εάν τα μέρη κινήσουν στη συνέχεια δικαστική διαδικασία.

Ποιος μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση;

Διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • διάσταση ή διαζύγιο (σε περίπτωση διαζυγίου οι σύζυγοι πρέπει να ζουν χωριστά για τέσσερα έτη ή παραπάνω)
  • παροχή διατροφής από τον/τη σύζυγο
  • ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου, όπως η φροντίδα και η κηδεμονία των τέκνων, τα δικαιώματα επικοινωνίας και η διατροφή
  • τροποποίηση της σύμβασης διάστασης ή διαζυγίου
  • τροποποίηση της σύμβασης σχετικά με τη φροντίδα και την κηδεμονία των τέκνων, τα δικαιώματα επικοινωνίας ή τη διατροφή.

Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος σε έγγαμη κατάσταση για να ζητήσει τη διενέργεια διαμεσολάβησης.

Πώς κινείται η διαδικασία διαμεσολάβησης και σε τι συνίσταται;

Για να κάνει χρήση διαμεσολάβησης το ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να απευθύνει επιστολή στη γραμματεία του δικαστηρίου ζητώντας την άδεια να κινήσει τη σχετική διαδικασία. Η επιστολή πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις και των δύο μερών και τουλάχιστον τον αριθμό ταυτότητας του προσώπου που υποβάλλει την επιστολή. Η επιστολή δεν χρειάζεται την υπογραφή δικηγόρου για να είναι έγκυρη. Η επιστολή πρωτοκολλείται δωρεάν στο Δικαστήριο Οικογενειακών Υποθέσεων.

Η διαμεσολάβηση μπορεί επίσης να κινηθεί με σημείωμα, αλλά η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται όταν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν ήδη στα περισσότερα νομικά ζητήματα. Το σημείωμα περιέχει τα ίδια στοιχεία με την επιστολή, με τη διαφορά ότι τα μέρη πρέπει να επισυνάψουν σύμβαση που καταρτίζουν οι δικηγόροι τους ή συμβολαιογράφος. Το σημείωμα πρέπει να υπογράφεται και από τα δύο μέρη και τον συμβολαιογράφο τους ή από τους δύο δικηγόρους τους και τον συμβολαιογράφο τους.

Σε συνέχεια της επιστολής διορίζεται διαμεσολαβητής από κατάλογο που καταρτίζει το δικαστήριο. Τα μέρη που συμφωνούν μπορούν επίσης να αποταθούν από μόνα τους σε έναν διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής καλεί τα μέρη με ταχυδρομική επιστολή να παραστούν στο δικαστήριο σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι συναντήσεις μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή λαμβάνουν χώρα σε κλειστή αίθουσα και, εάν το επιθυμούν τα μέρη, παρευρίσκονται και οι δικηγόροι τους. Κατά τη διαμεσολάβηση δεν είναι απαραίτητο να παρίστανται οι δικηγόροι.

Ο διαμεσολαβητής ενθαρρύνει τα μέρη να συμφιλιωθούν. Εάν κρίνει ότι υπάρχουν ελπίδες να διασωθεί ο γάμος ή η σχέση του ζευγαριού, μπορεί να ζητήσει την επέμβαση οικογενειακού συμβούλου και να αναστείλει τη διαμεσολάβηση. Εάν τα μέρη κρίνουν ότι ο γάμος ή η σχέση τους δεν λειτουργεί πλέον, ο διαμεσολαβητής τούς βοηθά να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία σχετικά με τα τέκνα και τα περιουσιακά τους αγαθά.

Εάν τα μέρη καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο διαμεσολαβητής συντάσσει και αναγιγνώσκει σύμβαση και, εάν τα μέρη είναι ικανοποιημένα με το περιεχόμενό της, την υποβάλλει επίσημα για πρωτοκόλληση ώστε να κοινοποιηθεί στο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο εγκρίνει τη σύμβαση, τα μέρη μπορούν στη συνέχεια να μεταβούν σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα την δημοσιεύσει και επισημοποιήσει.

Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται και τα μέρη λαμβάνουν την άδεια να προχωρήσουν δικαστικά. Τα μέρη υποχρεούνται να κινήσουν τη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) εντός δύο μηνών από τη λήξη της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, το ζευγάρι υποχρεούται να πραγματοποιήσει νέα διαμεσολάβηση.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα από τα μέρη μένει στο εξωτερικό;

Μια διαμάχη έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, όταν η μόνιμη ή η συνήθης κατοικία τουλάχιστον ενός από τα μέρη είναι στη Μάλτα, ενώ του άλλου μέρους σε ένα άλλο κράτος μέλος την ημέρα κατά την οποία:

  • τα μέρη συμφωνήσουν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά·
  • διετάχθη η διαμεσολάβηση από το δικαστήριο·
  • ανακύψει υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού δικαίου ή,
  • σε περιπτώσεις που το δικαστήριο έχει εκδώσει διαταγή ή εντολή, από την ημερομηνία της εν λόγω διαταγής ή εντολής.

Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που έχει τη μόνιμη ή τη συνήθη κατοικία του στην αλλοδαπή μεταβαίνει στη Μάλτα ή εξουσιοδοτεί δικηγόρο στη Μάλτα να το εκπροσωπήσει και στη συνέχεια μεταβαίνει στη Μάλτα για να υπογράψει τη σύμβαση διάστασης. Ωστόσο, εάν το πρόσωπο που έχει τη μόνιμη ή τη συνήθη κατοικία του στη Μάλτα δεν γνωρίζει πού διαμένει το άλλο μέρος (για παράδειγμα, επειδή έχει φύγει από τη Μάλτα ή έχει εγκαταλείψει το άλλο μέρος), τότε συντάσσει επιστολή ζητώντας να κινηθεί διαμεσολάβηση στην οποία βεβαιώνει ενόρκως το εν λόγω γεγονός. Η επιστολή διεκπεραιώνεται αμέσως και το εν λόγω πρόσωπο προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά δικαστικού συμπαραστάτη του απουσιάζοντος μέρους, τον οποίο διορίζει το δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.