Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, τα μέρη επιλύουν τις διαφορές τους από κοινού υπό την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο του αστικού δικαίου και του δημοσίου δικαίου. Αυτή η μορφή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών έχει πολλά πλεονεκτήματα. Συχνά μια διαφορά επιλύεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι αν παραπεμφθεί σε δικαστήριο. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση σε πολλές περιπτώσεις είναι φθηνότερη. Επίσης, η διαμεσολάβηση συμβάλλει στη διατήρηση της σχέσης μεταξύ των μερών. Τα μέρη αναζητούν λύση σε εθελοντική βάση.

Ομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland)

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφορα μητρώα διαμεσολαβητών. Η ομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland) (MfN) τηρεί το μητρώο διαμεσολαβητών (Register van Mediators) (πρώην μητρώο NMI). Η MfN είναι η ομοσπονδία στην οποία εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ενώσεις διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών. Στο μητρώο της MfN περιλαμβάνονται ορισμένοι διαμεσολαβητές οι οποίοι πληρούν προσεκτικά ελεγμένα ποιοτικά κριτήρια. Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών χρησιμοποιεί τα πρότυπα της MfN ως βάση για το μητρώο των διαμεσολαβητών που εργάζονται στο Συμβούλιο Δικαστικής Αρωγής (μητρώο του Συμβουλίου Δικαστικής Αρωγής - Raad voor Rechtsbijstand). Στον δικτυακό τόπο της MfN θα βρείτε επίσης ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές στις Κάτω Χώρες.

Διεθνές μητρώο ADR

Επιπλέον, υπάρχει επίσης το διεθνές μητρώο ADR (ADR International Register. Ο δικτυακό τόπο αυτού του μητρώου επιτρέπει την αναζήτηση διαμεσολαβητών και ταυτόχρονα διαθέτει πληροφορίες για θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση

Στις Κάτω Χώρες υπάρχει επίσης η πρωτοβουλία «διαμεσολάβηση εκτός του δικαστικού συστήματος (Mediation naast rechtspraak)») Αυτή η πρωτοβουλία σημαίνει ότι το πρωτοδικείο ή το εφετείο που έχει επιληφθεί μιας υπόθεσης προτείνει στους διαδίκους την επιλογή της διαμεσολάβησης. Επιπλέον, το εφετείο μπορεί να προτείνει στους διαδίκους να καταφύγουν σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί λύση μέσω διαμεσολάβησης.

Άλλα όργανα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση είναι το Het Juridisch Loket (κέντρο παροχής νομικών πληροφοριών) και το Raad voor Rechtsbijstand (συμβούλιο δικαστικής αρωγής).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η (μερική) επιστροφή των εξόδων διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες για την επιδοτούμενη διαμεσολάβηση διατίθενται εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland)

Διεθνές μητρώο ADR (ADR International Register)

Δικαιοσύνη - διαμεσολάβηση εκτός του δικαστικού συστήματος (De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak)

Κέντρο παροχής νομικών πληροφοριών (Het Juridisch Loket)

Δικαστική αρωγή (Rechtsbijstand)

Συμβούλιο δικαστικής αρωγής (Raad voor Rechtsbijstand)

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.