Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια απολύτως προαιρετική διαδικασία και επί του παρόντος δεν υπάρχει στη Βόρεια Ιρλανδία καμία απαίτηση να εξετάσει κανείς τη δυνατότητα επίλυσης διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης προτού προσφύγει στο δικαστήριο. Ωστόσο, τα δικαστήρια υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή και ενθαρρύνουν τη χρήση της στις κατάλληλες περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι η σχετική διαδικασία δεν προβλέπεται εκ του νόμου, τα δικαστήρια μπορούν να επιτρέψουν αναβολή σε περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται ότι τα ζητήματα που ανακύπτουν θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της διαμεσολάβησης. Οι διάδικοι μπορούν επίσης να υποβάλουν στο δικαστήριο αίτηση να κηρύξει εκτελεστή μια απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν διαμεσολάβησης, σαν να επρόκειτο για απόφαση του δικαστηρίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί δημόσια χρηματοδότηση. Ο Οργανισμός Νομικών Υπηρεσιών (Legal Services Agency) της Βόρειας Ιρλανδίας έχει καλύψει το κόστος ορισμένων περιπτώσεων διαμεσολάβησης από κονδύλια νομικής συνδρομής, ενώ το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Ασφάλειας παρέχει επί του παρόντος χρηματοδότηση για την προδικαστική διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο της Family Support Northern Ireland.

Το επάγγελμα του οικογενειακού διαμεσολαβητή

Η εκπαίδευση και η διαπίστευση δεν ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Το επάγγελμα είναι αυτορρυθμιζόμενο και οι απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την πείρα διαφέρουν μεταξύ των σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ιστοτόπους των παρόχων υπηρεσιών και στο ενημερωτικό φυλλάδιο «Alternatives to Court in Northern Ireland», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο NI Direct .

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.