Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το επάγγελμα της οικογενειακής διαμεσολάβησης

Η κυβέρνηση της Σκωτίας ενθαρρύνει τη χρήση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, παρόλο που η διαμεσολάβηση δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι κατά κανόνα εθελοντική διαδικασία. Στη Σκωτία δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί η ΕΕΔ ή η διαμεσολάβηση, αν και ο δικαστής μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση όταν εκδικάζεται οικογενειακή υπόθεση.

Εάν επιθυμείτε την εκτέλεση, στη Σκωτία, του περιεχομένου μιας συμφωνίας διαμεσολάβησης, πρέπει να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

• Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο ανώτερο δικαστήριο (Court of Session) ή σε ένα περιφερειακό δικαστήριο (Sheriff Court) και να ζητήσετε από το δικαστήριο να περιβάλει με το κύρος του (interpone) τη συμφωνία διαμεσολάβησης. Αυτό σημαίνει ότι το δικαστήριο κάνει χρήση των εξουσιών του για τη μετατροπή της συμφωνίας διαμεσολάβησης σε δικαστική απόφαση.

• Εναλλακτικά, οι γραπτές συμφωνίες αυτοαπόδειξης («self-proving») μπορούν να καταχωριστούν για εκτέλεση στα μητρώα Council and Session ή στα μητρώα Sheriff Court. Ένα έγγραφο αυτοαπόδειξης («self-proving») είναι έγγραφο που πληροί τις διατυπώσεις για να θεωρείται υπογεγραμμένο χωρίς να απαιτείται απόδειξη. Οι κανόνες σχετικά με τα έγγραφα αυτοαπόδειξης περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις του νόμου Requirements of Writing (Σκωτία) του 1995. Για να καταχωρίσετε τη συμφωνία στα μητρώα Council and Session, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον Θεματοφύλακα των Μητρώων της Σκωτίας (Keeper of the Registers of Scotland).

Όταν μια συμφωνία έχει καταχωρισθεί προς εκτέλεση, το έγγραφο καθίσταται δημόσιο έγγραφο.

Συμφωνίες που έχουν εγκριθεί από το δικαστήριο ή έχουν καταχωριστεί με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω, είναι εκτελεστές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση στη Σκωτία διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Δικτύου Διαμεσολάβησης του Σκωτίας(Scottish Mediation Network).

Εθνική νομοθεσία για την οικογενειακή διαμεσολάβηση

Καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές, υπάρχει σχετικά περιορισμένη εθνική νομοθεσία.

Ωστόσο, ο νόμος της Σκωτίας του 1995 για τις αποδείξεις σε αστικές υποθέσεις (οικογενειακή διαμεσολάβηση) [Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995] προβλέπει το απαράδεκτο των πληροφοριών σχετικά με το τι συνέβη κατά την οικογενειακή διαμεσολάβηση, οι οποίες υποβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε αστικές υποθέσεις στη Σκωτία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.