Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση

Στη Σλοβακική Δημοκρατία, η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο υποθέσεων οικογενειακού δικαίου διεξάγεται μόνο με οικειοθελή συμμετοχή και από διαμεσολαβητές που δεν ειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο. Το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να διατάξει ή να συστήσει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης για τη διευθέτηση μιας διαφοράς. Το δικαστήριο μπορεί μόνο να συμβουλεύσει τους διαδίκους να επιδιώξουν τον φιλικό διακανονισμό μέσω διαμεσολάβησης.

2. Σύνδεσμος προς τον κατάλογο διαμεσολαβητών στη Σλοβακία

Σύνδεσμος σε σλοβακικό διαδικτυακό τόπο όπου περιέχεται κατάλογος των διαμεσολαβητών παρέχεται σ’ αυτή τη διεύθυνση http://www.komoramediatorov.sk/, όπου εμφανίζονται τα μέλη της σλοβακικής ένωσης διαμεσολαβητών (Slovenská komora mediátorov), καθώς και σ’ αυτή τη διεύθυνση https://www.najpravo.sk/, όπου οι διαμεσολαβητές εμφανίζονται ανά περιφέρεια ή περιοχή στην οποία ασκούν τη δραστηριότητά τους. Ο πλήρης κατάλογος των διαμεσολαβητών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη κατάρτιση προκειμένου να εργαστούν ως διαμεσολαβητές διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk.

3. Σύνδεσμος στον δικτυακό τόπο σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και τη διαμεσολάβηση γενικά

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση παρέχονται στον δικτυακό τόπο του σλοβακικού επιμελητηρίου διαμεσολαβητών:http://www.komoramediatorov.sk/, καθώς και στη διεύθυνση https://www.najpravo.sk/.

4. Σύνδεσμος στη σλοβακική νομοθεσία

Δεν έχει ακόμα εκδοθεί ειδική εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης στον συγκεκριμένο τομέα — καθώς και σε όλους τους άλλους τομείς όπου επιτρέπεται η διαμεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών — διενεργούνται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 420/2004 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την τροποποίηση ορισμένων νόμων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.