Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η διαμεσολάβηση στη Σλοβενία διέπεται από τον νόμο για τη διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah — στο εξής «ZMCGZ», Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας αριθ. 56/08), ο οποίος εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου, στο πλαίσιο οικογενειακής διαμεσολάβησης για αξιώσεις τις οποίες τα μέρη μπορούν να εγείρουν ελεύθερα και να διευθετήσουν. Επιπροσθέτως, ο νόμος για την εναλλακτική επίλυση ένδικων διαφορών (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov — στο εξής «ZARSS», Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας αριθ. 97/09 και 40/12 —ZUJF) εφαρμόζεται στις οικογενειακές σχέσεις και ορίζει ότι τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ των διαδίκων μιας ένδικης διαφοράς.

Το άρθρο 22 παράγραφος 1 του ZARSS ορίζει ότι η διαμεσολάβηση σε διαφορές που αφορούν τη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών παρέχεται δωρεάν, αφού η αμοιβή του διαμεσολαβητή και τα έξοδα ταξιδιού του καλύπτονται πλήρως από το δικαστήριο και όχι από τους διαδίκους. Αυτό ισχύει επίσης σε περιπτώσεις που, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, παράλληλα με τις σχέσεις γονέων-παιδιών, επιλύονται ζητήματα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού σχετικά με τους διαμεσολαβητές στα προγράμματα των δικαστηρίων (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, Επίσημη Εφημερίδα της Σλοβενίας αριθ. 22/10 και 35/13), το δικαστήριο που χειρίζεται τον κατάλογο των διαμεσολαβητών δυνάμει του ZARSS αποφασίζει, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, τον μέγιστο αριθμό διαμεσολαβητών που μπορούν να καταχωριστούν στον κατάλογο για μια συγκεκριμένη περιοχή. Ως προς την οικογενειακή διαμεσολάβηση, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο, όσον αφορά τον αριθμό των διαμεσολαβητών στον κατάλογο, να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο διαφορών που αφορούν τις σχέσεις γονέων-παιδιών μπορεί να διεξαχθεί από δύο διαμεσολαβητές, ο ένας εκ των οποίων πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου και ο άλλος πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει ειδικές γνώσεις και πείρα στην ψυχολογία ή σε άλλον παρεμφερή τομέα.

Η σλοβενική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει άλλες διατάξεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις. Ο νέος οικογενειακός κώδικας αναμένεται ότι θα καθορίσει την οικογενειακή διαμεσολάβηση με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κατάλογος διαμεσολαβητών ανά περιοχή και δικαστήριο είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στους δικτυακούς τόπους των δικαστηρίων, καθώς και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου τηρείται το κεντρικό μητρώο των διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στα προγράμματα των δικαστηρίων δυνάμει του ZARSS.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση (δεν υπάρχει χωριστός σύνδεσμος για την οικογενειακή διαμεσολάβηση)

Κεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.