Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Ως γενική αρχή στη σουηδική νομοθεσία, οι συναινετικές λύσεις θεωρούνται οι καλύτερες για τα παιδιά. Για τον λόγο αυτό, οι κανόνες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδιώκεται καταρχάς να οδηγηθούν οι γονείς σε συμφωνία στα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε

Οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και, μεταξύ άλλων, προσφέρουν στους γονείς υπηρεσίες συνδιαλλαγής (samarbetssamtal). Ο στόχος της διαδικασίας συνδιαλλαγής είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των γονέων βλ. περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Αν συμφωνήσουν οι γονείς, η συναινετική λύση τους μπορεί να περιληφθεί σε συμφωνία που εγκρίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τα δικαστήρια επίσης έχουν ευθύνη να προσπαθήσουν πρώτα να καταλήξουν σε συναινετική λύση ανάμεσα στους γονείς. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει συνδιαλλαγή ή διαμεσολάβηση (medling).

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή στη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές ενώπιον δικαστηρίου προορίζεται να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου π.χ. δεν έχει τελεσφορήσει η συνδιαλλαγή, αλλά κρίνεται ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα να συμφωνήσουν οι γονείς σε θέματα που αφορούν τα παιδιά.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Το δικαστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει ποιος θα διοριστεί ως διαμεσολαβητής. Μια απόφαση που διατάζει διαμεσολάβηση δεν προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για έναν διαμεσολαβητή να επιτελέσει την αποστολή του αν ένας γονέας αντιτίθεται στον διορισμό διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής, σε διαβούλευση με το δικαστήριο, κρίνει πώς θα διεξαχθεί η διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει κώδικας δεοντολογίας ή παρόμοια ρύθμιση για τους διαμεσολαβητές.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Δεν υπάρχει κάποιο εθνικό ίδρυμα εκπαίδευσης για τους διαμεσολαβητές.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Ο διαμεσολαβητής έχει δικαίωμα σε εύλογη αμοιβή για την εργασία, τον χρόνο και τις δαπάνες του. Η αμοιβή καταβάλλεται από το κράτος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.