Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Vahendamist reguleerib 21. veebruari 2005. aasta seadus. Nagu mis tahes muu vahendus võib perelepitus toimuda kohtumenetluse raames (kohtulik vahendamine) või ilma kohtumenetluseta (vabatahtlik vahendamine).

Ühe poole nõudel või kohtuniku ettepanekul algatatud vahendusprotsessi jaoks on nõutav mõlema poole nõusolek.

Pooled lepivad kokku vahendaja määramises (kohtute seadustiku (Code judiciaire) artikli 1734 esimene lõik), kelle võib heaks kiita föderaalne vahenduskomisjon. Kumbki pool võib vahenduse igal ajal lõpetada (kohtute seadustiku artikkel 1729). Vahendust võib kasutada kogu või osa vaidluse lahendamiseks (kohtute seadustiku artikli 1735 lõige 2).

Kõikidel perekonnakohtuga seotud juhtudel teavitab kohtusekretär avalduse tegemise ajal pooli vahenduse kasutamise võimalusest ja annab neile kogu vajaliku teabe (kohtute seadustiku artikkel 1253ter/1). Abielusuhte pöördumatust lõppemisest tuleneva lahutuse korral võib kohtunik anda korralduse peatada menetlus kuni üheks kuuks, et pooled saaksid hankida teavet vahenduse kohta (kohtute seadustiku artikli 1255 lõike 6 teine lõik). Sellegipoolest lähtuvad perekonnakohtu sõbraliku lahenduse kojad alati lepitamise põhimõttest (kohtute seadustiku artikkel 731): kohtunikud püüavad pooli lepitada isegi siis, kui nad ei tee asjas lõplikku otsust. Kohtute seadus ei anna kohtunikele õigust olla vahendaja.

Vahendus on täielikult konfidentsiaalne ja vahendajal on ametisaladuse hoidmise kohustus (kohtute seadustiku artikli 1728 lõige 1).

Vahendusprotsessil on kolm etappi:

- vahendaja määramine kohtuniku poolt;

- kohtuasja lükkamine hilisemale kuupäevale kohtuniku poolt, kes määrab kindlaks ettemakse;

- vahenduse tulemus: kui see on edukas, kinnitavad pooled kirjalikult kokkuleppe tingimused (vahenduskokkulepe) ja selle võib heaks kiita kohtunik. Kui vahendus ebaõnnestub, võivad pooled alustada (või jätkata) kohtumenetlust või nõuda ühiselt uue vahendaja määramist.

Pooled ja vahendaja lepivad eelnevalt kokku tasude ja kulude suuruse ning maksetingimused.

Link riiklikule veebisaidile, kus on avaldatud perelepitajate nimekiri: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Link riiklikule veebisaidile, kus antakse teavet perelepituse või üldise vahenduse kohta: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Link perelepitust käsitlevatele riiklikele õigusaktidele: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Viimati uuendatud: 17/01/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.