Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Küproses on perekonnaasjades olemas seadusjärgne vahendusmenetlus, mis on sätestatud 2019. aasta perelepituse seaduses 62(Ι)/2019 (jõustus 25. aprillil 2019). Seaduse hõlpsamaks rakendamiseks anti 30. detsembril 2022 välja erieeskirjad (RAA 507/2022).

Viimati uuendatud: 02/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.