Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Inglismaa ja Wales
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepituse menetlus

Perelepitus on vabatahtlik protsess, aga alates 2014. aasta aprillist peavad Inglismaal ja Walesis kõik hagejad (mitte üksnes need, kes saavad riigilt rahalisi vahendeid) kaaluma lepitusmenetluse kasutamist ja osalema lepituse teabe- ja hindamiskoosolekul, enne kui nad saavad kohtule hagi esitada, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse erandit, nagu perevägivalla puhul. Tulevaselt kostjalt oodatakse lepituses osalemist, kui teda kutsutakse seda tegema. Kui hageja soovib kohtusse minna, peab ta täitma hagiavalduse asjakohase osa ja tõendama kas seda, et ta on lepituse teabe- ja hindamiskoosolekul osalemisest vabastatud, et ta on sellel koosolekul osalenud ja lepitus on osutanud sobimatuks, või asjaolu, et ta on lepitusmenetluses osalenud, kuid menetlus on ebaõnnestunud või siis ei ole kõiki probleeme suudetud lahendada.

Täiendav avalik teabematerjal perelepituse kohta on avaldatud Ühendkuningriigi valitsuse veebisaidil.

Perelepituse ja perelepitust toetava õigusnõustamise eest tasumiseks on endiselt võimalik saada õigusabi. Lisateavet õigusabi kohta, sealhulgas selle kohta, kas teil on õigus õigusabi saada, leiab sellelt veebisaidilt.

Perelepitaja kutseala

Perelepitajad reguleerivad oma kutseala ise ja nad on koondunud mitmesse liikmesorganisatsiooni. Neid liikmesorganisatsioone esindab katusorganisatsioon – perelepituse nõukogu (Family Mediation Council (FMC)). Perelepituse nõukogu on loodud perelepituse standardite ühtlustamiseks Inglismaal ja Walesis ning esindab oma liikmesorganisatsioone ja perelepitajaid kutsealastes suhetes valitsusega.

Perelepitajad on erisuguse, sealhulgas õigus-, ravi- ja sotsiaalteenuste osutaja taustaga. Eri liikmes-/atesteerimisorganisatsioonidel on oma koolitus- ja kutsestandardid, sealhulgas väljaõppele esitatavad nõuded. Perelepituse nõukogu liikmesorganisatsioonide perelepituse standardite jälgimiseks ja reguleerimiseks on loodud perelepituse standardite nõukogu (Family Mediation Standards Board (FMSB)).

Perelepituse nõukogu on valitsusväline asutus, mis mängib keskset rolli oma liikmesorganisatsioonide seas, milleks on valitsusvälised organisatsioonid/liidud ja perelepituse nõukogu asutajaliikmed. Kõige tähtsamad neist on:

ADR Group

perelepitajate liit (Family Mediators Association)

riiklik perelepitusamet (National Family Mediation)

lepitajate kolleegium (College of Mediators)

ühendus Resolution

õigusnõustajate ühendus (Law Society)

Atesteeritud perelepitaja leiab perelepituse nõukogu veebisaidilt.

Kohaliku lepitaja leiab otsivahendi „Find a Local Mediator“ abil.

Viimati uuendatud: 11/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.