Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepitus ehk peresuhteid puudutavate vaidluste vahendamine on mõeldud eelkõige lahutavatele ja lahku kolivatele lapsevanematele, kes vajavad erapooletu spetsialisti abi oma erimeelsuste vahendamisel, omavahelise kommunikatsiooni ja koostöö edendamisel laste edaspidist elukorraldust puudutavates küsimustes ning sealt tulenevate kokkulepete sõlmimisel. Lepitusprotsessi eesmärgiks ei ole mitte ära leppimine, vaid eeskätt toimivate kokkulepete sõlmimine.

Lepitusmenetluse läbiviimise ja sellega seotud kulude eest maksavad lepitusosalised lepitajale kokkulepitud tasu. Lepitaja võib nõuda pooltelt lepitustasu ettemaksu.

Teenus on kättesaadav ja rahastatav järgmistel viisidel:

  1. läbi lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse suunamise ja kohaliku omavalitsuse osalise rahastamise;
  2. läbi kohtumenetluse algatamise, kohtuniku suunamisel osapoolte enda rahastamisel või riikliku menetlusabi taotlemise võimalusel;
  3. teadliku lapsevanema enda algatusel ja rahastamisel.

Lepitajaks on lepitusseaduse tähenduses:
1) füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks omavahelise vaidluse vahendamise (näiteks psühholoogia, sotsiaalvaldkonna (s.h. lastekaitse ja sotsiaaltöö) või õigusalase ettevalmistusega spetsialist). Lepitaja võib tegutseda juriidilise isiku kaudu, olles sellega töö- või muus lepingulises suhtes;
2) vandeadvokaat, kui ta on esitanud Eesti Advokatuuri juhatusele vastavasisulise avalduse;
3) notar, kui ta on esitanud Notarite Kojale vastavasisulise avalduse;
4) seaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Eesti Vabariigis on perelepitusteenuse korraldamine reguleeritud järgmiste õigusaktidega:

Eestis koondavad perelepitajaid hetkel Eesti Lepitajate Ühing ja Lepituse Instituut.

Viimati uuendatud: 12/10/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.