Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

2017. aasta lepitusseadus ei hõlma piiriüleseid lepitusi ja lepitamine on seaduse alusel kõikidel juhtudel vabatahtlik. Kui piiriülene perelepitus toimub Iirimaal, siis kohaldatakse selle seaduse sätteid.

2017. aasta lepitusseadus http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html jõustus 1. jaanuaril 2018. Seadus sisaldab sätteid kõikehõlmava õigusraamistiku jaoks, et edendada vaidluste lahendamist lepituse kaudu alternatiivina kohtumenetlusele. Seaduse eesmärk on edendada lepitust mõistliku, tõhusa ja toimiva alternatiivina kohtumenetlusele, vähendades sellega õiguskulusid, kiirendades vaidluste lahendamist ja vähendades kohtumenetlusega sageli kaasnevat stressi ja kibestumust.

Seadus

  • sisaldab kvalifitseeritud lepitajate teostatava lepituse üldpõhimõtteid – punktid 6–8;
  • kehtestab kvalifitseeritud lepitajate teostatava lepituse juhendi – punkt 9;
  • sätestab, et pooltevaheline suhtlus lepituse ajal on konfidentsiaalne – punkt 10.
  • sätestab võimaluse luua tulevikus lepitusnõukogu, mis teostab järelevalvet sektori arengu üle – punkt 12;
  • kehtestab juristidele ja advokaatidele kohustuse soovitada vaidlevatel pooltel kaaluda vaidluste lahendamiseks lepituse kasutamist – punktid 14 ja 15;
  • sätestab, et kohus võib omal või poolte algatusel kutsuda pooli üles kaaluma lepitust vaidluse lahendamise vahendina – punkt 16;
  • sätestab lepituse mõju aegumistähtaegadele – punkt 18;
  • sätestab, et kohus võib kulude jaotamisel seoses seaduse punktis 16 viidatud menetlusega ja kui ta peab seda õiglaseks, võtta arvesse menetluspoole põhjendamatut keeldumist kaaluda lepitust või keelduda lepitusest või poole põhjendamatut keeldumist osaleda lepituses pärast kohtu vastavat kutset või jätta selles osalemata vastavalt punktile 16 – punktid 20 ja 21;

Seaduse kohaldamisala hõlmab kõiki tsiviilmenetlusi, mille võib kohtus algatada, välja arvatud teatavad seaduse punktis 3 sätestatud erandid.

Viimati uuendatud: 12/04/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.