Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Vaidluste alternatiivse lahendamise hõlbustamiseks on Läti vastu võtnud lepitusseaduse (kehtib alates 18. juunist 2014).

Tsiviilkohtumenetluses soovitatav lepitusmudel jõustus 1. jaanuaril 2015. Kohtunikele on määratud kohustus pakkuda pooltele vaidluse lahendamiseks lepitusvõimalust menetluse eri etappides (pärast kohtuasja algatamist, asja ettevalmistamisel kohtu jaoks ja eelistungil, samuti kohtumenetluse ajal, kuni asjaolude uurimine on lõppenud).

Et soodustada vaidluste lahendamisel ühe võimalusena lepitust, on ellu viidud mitu projekti.

1. Lepitust käsitlev tasuta nõustamine ehk lepitamise ümarlaud, mida pakub sertifitseeritud lepitajate koda kohtu kaudu (võimalik kasutada perevaidluste korral, kuid ei piirdu nendega)

Alates 15. septembrist 2016 viib justiitsministeerium koos sertifitseeritud lepitajate kojaga ellu katseprojekti, mille käigus pakutakse sertifitseeritud lepitaja tunniajast tasuta nõustamist igaühele, kes on pöördunud tsiviilasja lahendamiseks kohtusse. Kohtu soovitatud tasuta nõustamist pakuvad sertifitseeritud lepitajad mitmes Riia kohtus ja ka mujal Lätis. Projekti raames tutvustatakse sertifitseeritud lepitaja pakutaval nõustamisel kohtuasja pooltele lepitusmenetluse sisu, korda ja tingimusi ning hinnatakse, kas konkreetset vaidlust oleks võimalik lepituse teel lahendada.

2. Tasuta perelepituse projekt

Alates 1. jaanuarist 2017 on võimalik saada riigieelarvelise programmi kaudu riiklikku toetust – võimalust osaleda sertifitseeritud lepitaja viiel tasuta seansil, et lahendada laste huve mõjutavaid vaidlusi lapsevanemate vahel ja leida võimalusi pereliikmete suhete parandamiseks. Projekti raames pakutakse vaidluspooltele riikliku toetuse varal viit esimest tunniajast nõustamisseanssi sertifitseeritud lepitajaga tasuta. Kui vaidlust ei õnnestu viie seansi jooksul lahendada, peavad teenuse edasised kulud tasuma pooled ise. Isiku abikõlblikkust hindab sertifitseeritud lepitaja või sertifitseeritud lepitajate kogu. Projekti kohta levitatakse teavet kohtute, kohalike omavalitsuste, sotsiaalametite, perekonnakohtute jm kaudu.

Projektiga kavatsetakse abistada 300 paari, et võimaldada lapsevanematel lahendada perevaidlused ja erimeelsused, mida arutatakse kohtus või mille asjus ei ole veel kohtusse pöördutud. Eelkõige püütakse projektiga toetada abielu või vähemalt lahendada vaidlusi nii, et lapsevanemad säilitaksid vastastikuse lugupidamise, suudaksid seejärel omavahel suhelda ning leppida ühiselt kokku erinevates küsimustes, mis puudutavad igapäevast hoolitsemist laste eest, nende kasvatust ja haridust.

Projektis osalevate sertifitseeritud lepitajate nimekiri on aadressil http://sertificetimediatori.lv/.

Viimati uuendatud: 03/12/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.