Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Vaidluste alternatiivse lahendamise hõlbustamiseks on Läti vastu võtnud lepitusseaduse (Mediācijas likums – kehtib alates 18. juunist 2014).

Tsiviilkohtumenetluses soovitatav lepitusmudel jõustus 1. jaanuaril 2015. Kohtunikele on määratud kohustus pakkuda pooltele vaidluse lahendamiseks lepitusvõimalust menetluse eri etappides (pärast kohtuasja algatamist, asja ettevalmistamisel kohtu jaoks ja eelistungil, samuti kohtumenetluse ajal, kuni asjaolude uurimine on lõppenud).

Et soodustada vaidluste lahendamisel ühe võimalusena lepitust, on ellu viidud mitu projekti.

1. Tasuta perelepituse projekt

Alates 1. jaanuarist 2017 on olnud võimalik saada riigieelarvelise programmi kaudu riiklikku toetust – võimalust osaleda sertifitseeritud lepitaja viiel tasuta seansil, et lahendada laste huve mõjutavaid vaidlusi lapsevanemate vahel ja leida võimalusi pereliikmete suhete parandamiseks. Projekti raames pakutakse vaidluspooltele riikliku toetuse varal viit esimest tunniajast nõustamisseanssi sertifitseeritud lepitajaga tasuta. Kui vaidlust ei õnnestu viie seansi jooksul lahendada, peavad teenuse edasised kulud tasuma pooled ise. Isiku abikõlblikkust hindab sertifitseeritud lepitaja või sertifitseeritud lepitajate kogu (Sertificētu mediatoru padome). Projekti kohta levitatakse teavet kohtute, kohalike omavalitsuste, sotsiaalametite, perekonnakohtute jm kaudu.

Projektiga kavatsetakse abistada 300 paari, et võimaldada lapsevanematel lahendada perevaidlused ja erimeelsused, mida arutatakse kohtus või mille asjus ei ole veel kohtusse pöördutud. Eelkõige püütakse projektiga toetada abielu või vähemalt lahendada vaidlusi nii, et lapsevanemad säilitaksid vastastikuse lugupidamise, suudaksid seejärel omavahel suhelda ning leppida ühiselt kokku eri küsimustes, mis puudutavad igapäevast hoolitsemist laste eest, nende kasvatust ja haridust.

Projektis osalevate sertifitseeritud lepitajate nimekiri on aadressil https://sertificetimediatori.lv.

2. Teave

Huvitatud isikud võivad saada lepituse ja selle rakendamise kohta nõu, võttes ühendust sertifitseeritud lepitajate koguga telefonil +371 28 050 777.

Viimati uuendatud: 07/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.