Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Vaidluste alternatiivse lahendamise hõlbustamiseks on Läti vastu võtnud lepitusseaduse (Mediācijas likums – kehtib alates 18. juunist 2014).

Tsiviilkohtumenetluses soovitatav lepitusmudel jõustus 1. jaanuaril 2015. Kohtunikele on määratud kohustus pakkuda pooltele vaidluse lahendamiseks lepitusvõimalust menetluse eri etappides (pärast kohtuasja algatamist, asja ettevalmistamisel kohtu jaoks ja eelistungil, samuti kohtumenetluse ajal, kuni asjaolude uurimine on lõppenud).

Et soodustada vaidluste lahendamisel ühe võimalusena lepitust, on ellu viidud mitu projekti.

1. Tasuta perelepituse projekt

Sertifitseeritud lepitajate kogu (Sertificētu mediatoru padome) jätkab 2023. aastal perelepituse programmi rakendamist, mida ta alustas 1. jaanuarist 2017. Riigieelarvelise programmi kaudu on olnud võimalik saada riiklikku toetust, mis annab neile võimaluse osaleda sertifitseeritud lepitaja viiel tasuta seansil, et lahendada laste huve mõjutavaid vaidlusi lapsevanemate vahel ja leida võimalusi pereliikmete suhete parandamiseks. Projekti raames pakutakse vaidluspooltele riikliku toetuse varal viit esimest tunniajast nõustamisseanssi sertifitseeritud lepitajaga tasuta. Kui vaidlust ei õnnestu viie seansi jooksul lahendada, peavad teenuse edasised kulud tasuma pooled ise. Isiku abikõlblikkust hindab sertifitseeritud lepitaja või sertifitseeritud lepitajate kogu (Sertificētu mediatoru padome). Projekti kohta levitatakse teavet kohtute, kohalike asutuste, sotsiaalametite, perekonnakohtute jm kaudu.

Perelepituse teenuse taotlemiseks tuleb ühendust võtta programmis osaleva vabalt valitud sertifitseeritud lepitajaga või, kui lepitaja valikus on võimatu kokku leppida, võtta ühendust sertifitseeritud lepitajate koguga e-posti aadressil smp@smp.lv või helistades telefonil 2805 0777.

Üksikasjad programmi kohta on kättesaadavad siin.

2. Teave

Huvitatud isikud võivad saada lepituse ja selle taotlemise kohta nõu, võttes ühendust sertifitseeritud lepitajate koguga e-posti aadressil smp@smp.lv või helistades telefonil +371 28 050 777.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.