Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Lepitus tähendab seda, et pooled lahendavad omavahelise konflikti koos, sõltumatu lepitaja juhendamisel. Lepitust kasutatakse eelkõige tsiviilõiguses ja avalikus õiguses. Sellel kohtuvälisel vaidluste lahendamise viisil on mitu eelist: vaidlus lahendatakse tavaliselt kiiremini kui kohtus; lisaks sellele on lepitus sageli odavam ning lepitus aitab säilitada pooltevahelisi suhteid, sest nad püüavad vabatahtlikult leida lahendust.

Madalmaade lepitajate liit (Mediatorsfederatie Nederland)

Madalmaades on mitu lepitajate registrit. Madalmaade lepitajate liit haldab lepitajate registrit (Register van Mediators, varem NMI-register). Madalmaade lepitajate liit on ühendus, mis ühendab Madalmaade suurimaid lepitajate ühendusi. Madalmaade lepitajate liidu registrisse kantakse ainult need lepitajad, kes vastavad põhjalikult kaalutud kvaliteedikriteeriumidele. Madalmaade valitsus kohaldab Madalmaade lepitajate liidu nõudeid tasuta õigusabi valdkonnas tegutsevate lepitajate registri (õigusabiameti register) koostamiseks. Madalmaade lepitajate liidu veebisaidil on avaldatud sõltumatu teave lepituse ja lepitajate kohta Madalmaades.

ADRi rahvusvaheline register

Lisaks sellele on olemas ka ADRi rahvusvaheline register. Registri veebisaidilt on võimalik otsida lepitajat ning saada teavet lepitusega seotud teemade kohta.

Teave lepituse kohta

Madalmaades edendatakse lepitamist kohtumenetluse alternatiivina algatuse Mediation naast rechtspraak kaudu. See tähendab, et esimese astme kohus või apellatsioonikohus teatab menetluse pooltele lepituse valimise võimalusest. Apellatsioonikohus saab perekonnasjades määrata pooltele ka nõustamise (ouderschapsonderzoek), mille käigus otsitakse probleemile võimalikku lahendust lepituse teel.

Muud lepituse kohta teavet jagavad asutused on Juridisch Loket (õigusteabe ja õigusabi amet) ja Raad voor de Rechtsbijstand (õigusabiamet).

Teatud tingimustel hüvitatakse kõik lepitusega seotud kulud või osa neist. Rohkem teavet kulude hüvitamise kohta lepituse korral leiate siit.

Seotud lingid

Madalmaade lepitajate liit

ADRi rahvusvaheline register

Teave lepituse kohta kohtumenetluse alternatiivina kohtute veebisaidil

Õigusteabe ja õigusabi amet

Õigusabi

Õigusabiamet

Viimati uuendatud: 09/02/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.