Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepitus

Perelepitus on täiesti vabatahtlik ja praegu ei ole Põhja-Iirimaal kohustuslik kaaluda enne kohtule taotluse esitamist vaidluse lahendamiseks lepituse kasutamist. Siiski toetavad kohtud lepitusmenetlust ja julgustavad seda asjakohastel juhtudel kasutama. Kuigi kohaldatav menetlus ei ole seadusega kindlaks määratud, on kohtud tõenäoliselt peatamisega nõus, kui näib, et probleeme on võimalik lahendada lepituse teel. Pooled võivad kohtult taotleda ka lepitusmenetluse teel saavutatud kokkuleppe tunnistamist täitmisele pööratavaks nii, nagu see oleks kohtu korraldus.

Mõnel juhul on võimalik rahastamine riiklikest vahenditest. Põhja-Iirimaa õigusteenuste amet (Legal Services Agency Northern Ireland) on kohati lepitusmenetluse kulusid tasunud õigusabifondidest ning praegu rahastab perekonnavaidlustes kohtueelset lepitust tervise-, sotsiaalteenuste ja avaliku ohutuse ministeerium (Department of Health, Social Services and Public Safety). Lisateavet saab Põhja-Iirimaa peretoe veebisaidilt.

Perelepitaja elukutse

Koolitus ja akrediteerimine ei ole valitsuse poolt reguleeritud. Kutseala on isereguleeruv ning kvalifikatsiooni- ja kogemusnõuded on seotud kutseorganisatsioonide lõikes erinevad. Lisateavet saab teenusepakkujate veebisaitidelt ja Põhja-Iirimaal kohtu alternatiive käsitlevast brošüürist, mis on avaldatud NI Direct’i veebisaidil.

Viimati uuendatud: 11/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.