Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepitaja kutseala

Šotimaa valitsus julgustab kasutama perekonnavaidluste lahendamiseks vaidluste kohtuvälist lahendamist, sealhulgas lepitust, ehkki perevägivalla juhtumite korral lepitus asjakohane ei ole. Perelepitus on üldiselt vabatahtlik protsess. Šotimaal ei ole kohustust vaidlusi kohtuväliselt lahendada või lepitust kasutada, ent kui perekonnavaidlus on kohtusse jõudnud, võib kohtunik siiski paluda proovida lepitust.

Kui te soovite pöörata Šotimaal täitmisele lepitusmenetluse kokkulepet, võite järgida ühte järgmisest kahest menetlusest.

• Te võite taotleda kõrgelt tsiviilkohtult (Court of Session) või esimese astme kohtult (Sheriff Court) lepitusmenetluses saavutatud kokkuleppe kohtulikuks muutmist (interpone). See tähendab, et kohus kasutab oma pädevust, et muuta lepitusmenetluse kokkulepe kohtumääruseks.

• Teise võimalusena saab nn isetõendavaid kirjalikke kokkuleppeid täitmiseks registreerida kõrge tsiviilkohtu või esimese astme kohtu registris. Isetõendav dokument on dokument, mis vastab vorminõuetele, mis võimaldavad seda käsitada allkirjastatuna, ilma et selle kohta oleks vaja esitada tõendeid. Isetõendavaid dokumente käsitlevad normid on sätestatud Šotimaa 1995. aasta dokumentide vormistamise nõuete seaduses (Requirements of Writing (Scotland) Act 1995). Kokkuleppe registreerimiseks kõrge tsiviilkohtu registris tuleks pöörduda Šotimaa registrite halduri poole.

Kui kokkulepe on täitmiseks registreeritud, saab sellest ametlik dokument.

Eespool kirjeldatud viisil kohtu poolt kinnitatud või selle registris registreeritud kokkulepped võivad olla täitmisele pööratavad ka teistes ELi liikmesriikides.

Teavet lepituse kohta Šotimaal saab Šotimaa lepitusvõrgustiku (Scottish Mediation Network) veebisaidilt.

Perelepitust käsitlevad siseriiklikud õigusaktid

Kuna perevaidlustes ei pea kasutama lepitust, on seda puudutavaid siseriiklikke õigusakte suhteliselt vähe.

Šotimaa 1995. aasta tsiviilasjade tõendite (perelepitus) seaduses (Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995) on siiski sätestatud, et teave perelepituse käigus toimunu kohta ei ole Šotimaal tsiviilkohtumenetlustes tõendina vastuvõetav.

Viimati uuendatud: 11/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.