Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Perelepituse menetlus

Hispaanias on perelepitus täielikult vabatahtlik ning selle hõlbustamiseks muu hulgas piiriülese perelepituse juhtudel on lepitust käsitlevate üldiste õigusaktide kohaselt lubatud lepitusmenetlust toimetada videokonverentsina või muude heli või pildi edastamist võimaldavate elektrooniliste vahendite abil. Pooled võivad kasutada lepitust kas enne kohtumenetluse algust või selle käigus ning isegi pärast selle lõppemist, et muuta selle tulemust või lihtsustada kohtuotsuse täitmist. Kui enne kohtumenetluse algust toimunud lepitusmenetluse tulemusena jõutakse kokkuleppele, kiirendab see kohtumenetlust, sest kohaldatakse lihtsustatud menetlust, mille käigus pooled esitavad kokkuleppe perekonnakohtule (Juzgado de Familia), kes kinnitab kokkuleppe, kui see ei ole vastuolus seadustega või abielupaari võimalike alaealiste või puudega laste huvidega. Kui pooltel alaealisi või puudega lapsi pole, võivad nad esitada kokkuleppe otse notarile, kes koostab notariaalakti, millel on kohtuotsusega samaväärne õigusjõud.

Kui kohtumenetlus on alanud ilma lepitust kasutamata, võib kohtunik kohtuasja asjaolusid arvestades leida, et pooled peaksid kasutama lepitust ning perekonnakohus saadab nad tasuta nõustamisele. Kui pooled otsustavad kasutada lepitust, siis kohtumenetlust ei peatata, välja arvatud juhul, kui pooled seda taotlevad, ning kui jõutakse kokkuleppele, kinnitab kohus kokkuleppe. Kui pooled aga kokkuleppele ei jõua või lepitusega ei nõustu, tehakse otsus kõikide küsimuste kohta, milles pooled ei ole kokkuleppele jõudnud.

Perelepitust ei kasutata menetlustes, mis puudutavad pooltevahelist soolist vägivalda.

Nõustamine on tasuta, kuid lepitusega seotud kulud kannavad pooled, välja arvatud juhul, kui neil on õigus saada õigusabi. Teave õigusabi sisu ja selle saamise tingimuste kohta on avaldatud veebilehel

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita.

2 Perelepitaja elukutse ja lepitaja leidmine

Lepitajal peab olema kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus ning peale selle peab ta olema saanud spetsiaalse lepitusalase väljaõppe selleks akrediteeritud õppeasutuses.

Perelepitajana praktiseerimiseks ei ole registrisse kandmine vajalik, kuid loodud on registrid, kus lepitajad saavad ennast registreerida nii riiklikul tasandil (lepitajate ja lepitusasutuste register, mille veebisaidi aadress on esitatud allpool – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) kui ka autonoomsete piirkondade tasandil.

Peaaegu kõikides autonoomsetes piirkondades osutatakse avalikku lepitusteenust. Teavet selle kohta saab autonoomsete piirkondade asutuste veebisaidilt lepitust käsitlevast rubriigist, kus on rohkem või vähem üksikasjalikult selgitatud, kuidas lepitussüsteem toimib, ning lepitajate registri olemasolu korral on esitatud registri link. Tavaliselt on veebisaidil kättesaadav ka vorm lepituse taotlemiseks konkreetselt sel eesmärgil loodud asutustelt.

Perelepitaja leidmiseks tuleb täpsustada, kas lepitus toimub pärast kohtumenetluse algust või kohtumenetlusest eraldi. Kui lepitust taotletakse pärast kohtumenetluse algust, saadab vastav perekonnakohus pooled kohtu juures tegutseva lepitaja juurde; kui lepitust kasutatakse enne või väljaspool kohtumenetlust, peab pool perelepitaja ise leidma. Kasulikuks võivad osutuda järgmised teabeallikad:

– eelviidatud riiklik lepitajate ja lepitusasutuste register http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– justiitsministeeriumi soovitatud asutused https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

– kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial) soovitatud lepitustalitused provintsides http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– autonoomsete piirkondade loodud lepitustalitused. Teave on tavaliselt avaldatud autonoomse piirkonna asutuste veebisaidil.

Peale selle saab lisateavet lepitusmenetluse, kohaldatavate õigusaktide, autonoomsetes piirkondades pakutavate lepitusteenuste ja asjaomaste formaalsuste kohta kohtute üldnõukogu veebisaidilt http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Viimati uuendatud: 04/09/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.