Sovittelu perheasioissa

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sovittelusta (médiation / bemiddeling) säädetään 21. helmikuuta 2005 annetulla lailla. Kuten sovittelu yleensä, myös perheasioiden sovittelu voidaan toteuttaa joko oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä (tuomioistuinsovittelu) tai tuomioistuimen ulkopuolella (vapaaehtoinen sovittelu).

Sovittelun aloittaminen edellyttää molempien osapuolten suostumusta, riippumatta siitä, ehdottaako sitä tuomari vai jompikumpi osapuolista.

Osapuolet valitsevat yhdessä sovittelijan (oikeudenkäyntilain 1734 §:n 1 momentti), joka voi olla liittovaltion sovittelulautakunnan (Commission fédérale de médiation / Federale Bemiddelingscommissie) valtuuttama. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa lopettaa sovittelun (oikeudenkäyntilain 1729 §). Sovittelussa voidaan käsitellä koko riita-asiaa tai vain osaa siitä (oikeudenkäyntilain 1735 §:n 2 momentti).

Kaikissa perhetuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa tuomioistuimen kirjaaja ilmoittaa osapuolille sovittelun mahdollisuudesta heti kun haaste on nostettu ja antaa sitä varten tarvittavat tiedot (oikeudenkäyntilain 1253 b §:n 1 momentti). Kun avioeroa on haettu yhteiselämän korjaamattoman kariutumisen perusteella (divorce pour désunion irrémédiable), tuomari voi määrätä menettelyn keskeytettäväksi enintään kuukauden ajaksi, jotta osapuolet voivat ottaa selvää sovittelun mahdollisuuksista (oikeudenkäyntilain 1255 §:n 6 momentin 2 kohta). Perhetuomioistuinten yhteydessä toimii ns. sovittelujaostoja (chambre de règlement amiable, oikeudenkäyntilain 731 §), joissa tuomari pyrkii saattamaan osapuolet sovintoon, vaikka ei ratkaisekaan asiaa lopullisesti. Oikeudenkäyntilaissa tarkoitetun sovittelun perusteella tuomari ei nimittäin voi toimia sovittelijana.

Sovittelu on luottamuksellista, ja sovittelijaa sitoo ammatillinen salassapitovelvollisuus (oikeudenkäyntilain 1728 §:n 1 momentti).

Sovittelumenettelyssä on kolme vaihetta:

- tuomari nimittää sovittelijan

- tuomari lykkää asian oikeuskäsittelyä ja vahvistaa sovittelijan palkkion

- sovitteluratkaisu: jos sovittelu on tuottanut tulosta, osapuolet tekevät kirjallisen sovintosopimuksen (accord de médiation), ja tuomari vahvistaa sen. Jos sen sijaan sovittelussa ei ole päästy ratkaisuun, osapuolet voivat aloittaa oikeudenkäyntimenettelyn (tai jatkaa sitä) tai pyytää yhdessä toisen sovittelijan nimeämistä.

Osapuolet ja sovittelija sopivat yhdessä etukäteen sovittelijan palkkiosta ja muista kuluista ja niiden maksamisesta.

Linkki sivustolle, jossa on luettelo Belgiassa toimivista perheasioiden sovittelijoista: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Linkki sivustolle, jossa on tietoa perheasioiden sovittelusta ja sovittelusta Belgiassa yleensä: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Perheasioiden sovittelua koskeva Belgian lainsäädäntö: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Päivitetty viimeksi: 17/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.