Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sovittelu perheasioissa

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelu

Perhesovittelu on vapaaehtoinen prosessi. Huhtikuusta 2014 alkaen Englannissa ja Walesissa jokaisen, joka harkitsee kanteen nostamista tuomioistuimessa perheoikeutta koskevassa asiassa (riippumatta siitä, onko hän oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun), on pohdittava ensin sovittelun mahdollisuutta osallistumalla tätä koskevaan tiedotustilaisuuteen (Mediation Information and Assessment Meeting, MIAM) lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten perheväkivaltatilannetta. Myös mahdollisen vastaajan odotetaan pyydettäessä osallistuvan tilaisuuteen. Jos kantaja päättää kuitenkin viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi, hakemuksessa on täytettävä asiaa koskeva osio todisteeksi siitä, että hänet on joko vapautettu tiedotustilaisuuteen osallistumisesta tai että hän on osallistunut tilaisuuteen, mutta sovittelua ei pidetty mahdollisena kyseisessä tapauksessa, tai että sovittelua yritettiin, mutta se ei johtanut tuloksiin tai sen avulla ei onnituttu ratkaisemaan kaikkia ongelmia.

Lisätietoa perheasioiden sovittelusta on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan virallisella verkkosivustolla kansalaisille .

Perhesovitteluun ja perhesovittelun tueksi annettavaan oikeudelliseen neuvontaan on mahdollista saada oikeusapua. Lisätietoa maksuttomasta oikeusavusta ja sen myöntämisedellytyksistä on saatavilla verkkosivulla.

Tietoa sovittelijoista

Perhesovittelu on itsesäänneltyä toimintaa. Sitä järjestävät tietyt jäsenjärjestöt, joihin sovittelijat kuuluvat. Jäsenjärjestöjä edustaa kattojärjestö Family Mediation Council (FMC). FMC:n tarkoitus on yhdenmukaistaa perhesovittelua koskevia vaatimuksia Englannissa ja Walesissa, ja se edustaa jäsenjärjestöjään ja perheasioiden sovittelijoita suhteessa julkisyhteisöihin.

Perheasioiden sovittelijoilla voi olla erilaisia taustoja, esimerkiksi oikeudelliselta, terapeuttiselta tai sosiaalispalvelujen alalta. Jäsenjärjestöillä ja akkreditoineilla järjestöillä on omat koulutusohjelmansa ja ammatilliset norminsa, joihin sisältyy koulutusvaatimuksia. FMC:n jäsenjärjestöjen perhesovittelua koskevia normeja valvoo ja sääntelee Family Mediation Standards Board (FMSB).

FMC on valtiosta riippumaton elin, jolla on keskeinen asema jäsenjärjestöjensä joukossa. Ne ovat kaikki valtiosta riippumattomia järjestöjä/yhdistyksiä ja FMC:n perustajajäseniä. Niistä tunnetuimpia ovat:

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Akkreditoitua perhesovittelijaa voi hakea FMC:n verkkosivulta.

Sovittelijaa voi etsiä omalta lähialueelta hakutoiminnolla Find a Local Mediator.

Päivitetty viimeksi: 11/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.