Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Rajat ylittävästä perhesovittelusta säädetään kansainvälisellä ja EU:n tasolla tehtävää yhteistyötä koskevissa säädöksissä. Ranskan keskushallinnon yhteydessä toimii yksikkö, jonka tehtävänä on edistää rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisemista sovinnossa ja ilman aiheetonta viivytystä. Tällä sivulla esitellään myös sovittelua koskeva Ranskan lainsäädäntö, jota sovelletaan myös rajat ylittävissä menettelyissä.

Sovittelua koskeva Ranskan lainsäädäntö:

Tuomioistuinsovittelu otettiin Ranskassa käyttöön 8.2.1995 annetulla lailla nro 95-125 ja 22.7.1996 annetulla asetuksella 2012-66. Riita-asiaa käsittelevä tuomari voi osapuolten suostumuksella nimittää sovittelijan, joka on erityisen koulutuksen saanut puolueeton ja riippumaton henkilö.

Vuoden 1995 lakia muutettiin 16.11.2011 annetulla asetuksella 2011-1540, jolla 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY saatetaan osaksi Ranskan lainsäädäntöä. Kyseisen lain määritelmän mukaan sovittelulla tarkoitetaan jäsenneltyä menettelyä, jonka avulla vähintään kaksi osapuolta pyrkii löytämään keskinäiseen riita-asiaansa sovintoratkaisun ulkopuolisen välittäjän avulla. Määritelmä kattaa kaikki sovittelun eri muodot.

Perhesovittelua varten on olemassa valtiollinen tutkinto, josta säädetään 2.12.2003 annetussa asetuksessa (sosiaalitoimesta ja perheistä annetun lain (Code de l'Action Sociale et des Familles) R.451-66 § ja sitä seuraavat pykälät) sekä 12.2.2004 ja 19.3.2012 annetuissa määräyksissä. Perhesovittelijalta ei kuitenkaan tätä nykyä vaadita tämän tutkinnon suorittamista, koska perhesovittelu ei ole säännelty ammatti.

Perhesovitteluun voidaan turvautua

1) ennen asian viemistä tuomioistuimeen (ns. perinteinen sovittelu), jolloin osapuolet ottavat itse yhteyttä sovittelijaan

2) oikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä (siviiliprosessilain 1071 § ja siviililain 255 ja 373-2-10 §):

  • perheoikeuden tuomari voi ehdottaa osapuolille sovittelua, ja jos nämä suostuvat siihen, tuomari nimittää perhesovittelijan hoitamaan tehtävää.
  • perheoikeuden tuomari voi ohjata osapuolet perhesovittelijan luo, joka kertoo heille perhesovittelun tarkoituksesta ja menettelyn kulusta.

Perheoikeuden tuomari voi vahvistaa sovittelun tuloksena aikaan saadun sopimuksen (siviiliprosessilain 1534 ja 1565 § ja niitä seuraavat pykälät). Tuomari vahvistaa sopimuksen, paitsi jos hän katsoo, ettei se turvaa riittävällä tavalla lapsen etua tai etteivät molemmat vanhemmat ole antaneet suostumustaan vapaaehtoisesti (siviililain 373-2-7 §:n 2 momentti) tai että sopimus voi muulla tavoin olla ristiriidassa oikeusjärjestyksen perusteiden (ordre public) kanssa.

  • Perhesovittelu on maksutonta, jos se tapahtuu kansainvälisestä perhesovittelusta vastaavan oikeusministeriön yksikön (Cellule de médiation familiale internationale) johdolla. Yksityisen sovittelijan palvelut sen sijaan ovat maksullisia. Perhesovittelusta peritään osapuolilta maksu, joka perustuu sovittelupalvelujen viralliseen hinnastoon. Periaatteena on, että kumpikin osapuoli maksaa kustakin istunnosta tulojensa mukaan määräytyvän summan. Tätä varten voi tarvittaessa saada oikeusapua (aide juridictionnelle) tai avustusta perheavustuskassasta (Caisse d’Allocations Familiales). Linkki asiaa koskeviin siviiliprosessilain säännöksiin on täällä  Word (56 Kb) fr.
  • Linkki perhesovittelua koskevalle oikeusministeriön tietosivulle
  • Lähintä perhesovittelijaa voi etsiä sovittelijoiden luettelosta sivuston Justice en région välilehdellä ”catégories” hakusanalla ”médiation familiale”.

Rajat ylittävä perhesovittelu:

Rajat ylittävästä perhesovittelusta säädetään perheoikeudellisissa asioissa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä koskevissa säädöksissä (25. lokakuuta 1980 tehty Haagin yleissopimus ja Bryssel II a -asetus), jotta voidaan helpottaa sovintoratkaisuun pääsemistä lapsen palauttamiseksi kansainvälisissä lapsikaappaustapauksissa tai toisen vanhemman tapaamisoikeudesta sopimiseksi.

Asianomaiset voivat

1) ottaa yhteyttä sovittelijoihin, jotka harjoittavat ammattia itsenäisesti tai jossakin järjestössä. Luettelo sovittelijoista, jotka voivat toimia rajat ylittävissä perheoikeudellisissa asioissa, on saatavana seuraavalla sivustolla: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (tai klikkaamalla suoraan tästä).

2) ottaa yhteyttä kansainvälisestä perhesovittelusta vastaavaan Ranskan oikeusministeriön yksikköön, joka toimii Ranskan keskusviranomaisena 25. lokakuuta 1980 ja 19. lokakuuta 1996 tehtyjen Haagin yleissopimusten sekä Bryssel II a -asetusten soveltamista varten. Keskusviranomainen ehdottaa sovittelua sille toimitettujen kansainvälistä yhteistyötä edellyttävien tapausten yhteydessä. Lisäksi se voi tilanteen mukaan ehdottaa sovittelua myös lapsikaappaustapauksissa tai kun kyseessä on tapaamisoikeuksien toteuttaminen tai lasten suojelu rajat ylittävissä tapauksissa.

Sovittelu voidaan aloittaa vanhempien kansalaisuudesta riippumatta, jos ainakin toinen heistä asuu Ranskassa ja toinen ulkomailla. Rajat ylittävä perhesovittelu aloitetaan siten, että jompikumpi vanhemmista esittää sitä koskevan pyynnön kansainvälisestä perhesovittelusta vastaavalle yksikölle, joka välittää pyynnön edelleen toiselle vanhemmalle. Sovittelu on aina vapaaehtoista: ketään ei voi pakottaa osallistumaan rajat ylittävään perhesovitteluun. Sovittelusta vastaavan yksikön työntekijät hoitavat tehtäväänsä puolueettomasti ja huolellisesti luottamuksellisuuden periaatetta noudattaen.

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisestä perhesovittelusta vastaavan yksikön sovittelupalvelut ovat maksuttomia. Sovittelua koskeva hakemus, johon on liitettävä Ranskassa tai ulkomailla vireillä olevia tai jo päättyneitä menettelyjä koskevat asiakirjat, lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kansainvälisestä perhesovittelusta vastaavan Ranskan oikeusministeriön yksikön internet-sivusto: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Päivitetty viimeksi: 25/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.