Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sääntely

Perheasioiden sovittelusta säädetään sovittelusta siviilioikeudellisissa asioissa 24. helmikuuta 2012 annetulla lailla ja 25. kesäkuuta 2012 annetulla asetuksella. Niissä säädetään tuomioistuin- ja perhesovittelijan toimilupamenettelystä, sovittelua koskevasta koulutuksesta ja maksuttoman tiedotuskokouksen järjestämisestä.

Uuden siviiliprosessilain (Nouveau Code de procédure civile) 1251-1 §:n 2 momentissa säädetään, että tuomari voi ehdottaa osapuolille sovittelua, kun kyseessä on

  • avio- tai asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen purkaminen ja siihen liittyvä puolisoiden yhteisen omaisuuden selvittäminen ja jakaminen;
  • elatusvelvoitteiden ja avioliitosta aiheutuvien kulujen jakaminen, lasten huolto ja vanhempainvastuu.

Menettely

Osapuolet voivat turvautua joko perinteiseen sovitteluun tai tuomioistuimessa tapahtuvaan perhesovitteluun. Perinteisen sovittelun voi aloittaa kumpi tahansa osapuoli mistä tahansa aiheesta ilman, että asiassa on aloitettu oikeudenkäynti- tai välimiesmenettelyä, ellei uuden siviiliprosessilain 1251-22 §:n 2 momentista muuta johdu. Sovittelumenettelyn yksityiskohdista sovitaan kirjallisesti sopimuksessa, jonka osapuolet ja sovittelija allekirjoittavat. Perinteisen sovittelun yhteydessä osapuolet voivat kääntyä joko oikeusministeriön valtuuttaman sovittelijan tai muun sovittelijan puoleen.

Kun tuomari saa käsiteltäväkseen jotakin uuden siviiliprosessilain 1251-1 §:n 2 momentissa mainittua aihetta koskevan riita-asian, hän voi ehdottaa osapuolille perhesovittelua. Hän määrää pidettäväksi maksuttoman tiedotuskokouksen, jota johtaa joko valtuutettu sovittelija tai muu sovittelija, joka on vapautettu valtuutusvaatimuksesta Luxemburgissa sillä edellytyksellä, että hän täyttää vastaavat tai olennaisilta osiltaan vertailukelpoiset vaatimukset jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa uuden siviiliprosessilain 1251-3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti. Seuraavista tapaamisista peritään 57 euron maksu (määrä vahvistetaan asetuksella). Tuomari vahvistaa sovittelun keston, joka voi olla enintään kolme kuukautta. Sovittelua voidaan kuitenkin jatkaa osapuolten suostumuksella. Vähävaraiset henkilöt voivat saada tukea tuomioistuimen määräämästä perhesovittelusta aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Sovittelussa aikaan saaduilla sopimuksilla on sama oikeusvoima kuin tuomioistuimen päätöksillä. Sovittelussa tehdyt sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia Euroopan unionissa tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY nojalla riippumatta siitä, onko ne tehty ulkomailla vai kansallisella tasolla. Sopimus tai sen osa on täytäntöönpanokelpoinen sen jälkeen kun piirituomioistuimen presidentti on vahvistanut sen. Silloin kun riita-asia voidaan ratkaista perhesovittelussa, jonka on hoitanut oikeusministeriön valtuuttama sovittelija, tuomari tarkistaa paitsi sen, että sopimus täyttää yleisen järjestyksen asettamat vaatimukset, myös sen, että se on lapsen edun mukainen.

Asiaan liittyviä linkkejä:

Luettelo valtuutetuista sovittelijoista: Relevé des médiateurs agréés

Oikeusministeriö: Ministère de la Justice (tietoa sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa)

Päivitetty viimeksi: 09/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.