Sovittelu perheasioissa

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Laki sovittelusta

Perhesovittelussa sovelletaan Maltan lain 474 lukua (Chapter 474, Mediation Act).

Mitä sovittelu tarkoittaa?

Jos parilla on riitaa perheasioissa, apuun voidaan pyytää sovittelija, joka yrittää löytää sovintoratkaisun ilman muodollista menettelyä tuomioistuimessa. Maltan lain mukaan sovittelu on pakollinen vaihe ennen kuin aviopari voi panna asumuseron vireille riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen perheoikeuden jaostossa (Civil Court, Family Section).

Kuka voi toimia sovittelijana ja mikä on hänen asemansa?

Sovittelija yrittää auttaa osapuolia löytämään sovintoratkaisun. Hän on puolueeton ja riippumaton tuomioistuimen nimeämä henkilö. Joissakin tapauksissa osapuolet valitsevat sovittelijan itse maksua vastaan. Kaikki sovittelijat ovat ammatillisesti päteviä. Useimmat heistä toimivat myös perheterapeutteina, sosiaalityöntekijöinä tai asianajajina.

Jos osapuolet vievät asian oikeuteen, sovittelija ei voi missään tapauksessa antaa oikeuden edessä lausumaa siitä, mitä sovittelumenettelyn aikana on sanottu.

Kuka voi hakea sovittelua?

Sovittelua voidaan käyttää, kun

  • haetaan asumus- tai avioeroa (avioeroa voi hakea vasta kun puolisot ovat asuneet erillään vähintään neljä vuotta);
  • toinen osapuoli vaatii puolisoaan maksamaan elatusapua;
  • järjestellään avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta koskevia asioita, esimerkiksi hoitoa ja huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua;
  • muutetaan puolisoiden aiemmin tekemää avioero- tai asumuserosopimusta;
  • muutetaan puolisoiden välistä sopimusta lapsen hoidosta ja huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta tai elatusavusta.

Perhesovittelua voivat hakea muutkin kuin avioliitossa olevat.

Miten sovittelumenettely alkaa ja mitkä ovat sen vaiheet?

Sovittelua hakevan osapuolen on lähetettävä tuomioistuimen kirjaajalle osoitettu kirje, jossa pyydetään lupaa aloittaa sovittelumenettely. Kirjeessä on ilmoitettava molempien osapuolten nimet ja osoitteet sekä vähintään kirjeen lähettäneen henkilön henkilökortin numero. Kirjeessä ei tarvita asianajajan allekirjoitusta. Kirje rekisteröidään maksutta perheoikeustuomioistuimen kirjaamossa.

Sovittelu voidaan aloittaa myös laatimalla ilmoitus. Tätä menettelyä käytetään kuitenkin vain silloin, kun molemmat osapuolet ovat jo yhtä mieltä useimmista oikeudellisista seikoista. Ilmoituksessa on muuten samat tiedot kuin edellä mainitussa kirjeessä, mutta osapuolet liittävät siihen myös lakimiestensä tai yhteisen notaarinsa laatiman sopimusluonnoksen. Ilmoituksen allekirjoittavat molemmat osapuolet ja heidän notaarinsa, tai osapuolten asianajajat ja notaari yhdessä.

Kirjeen tai ilmoituksen rekisteröinnin jälkeen nimitetään sovittelija tuomioistuimen vahvistamasta luettelosta. Osapuolet voivat myös sopia, että he valitsevat itse sovittelijan. Sovittelija pyytää postitse osapuolia saapumaan tuomioistuimeen kuultaviksi tiettynä päivänä. Sovittelu järjestetään yksityisessä tilassa, ja paikalla ovat osapuolten lisäksi vain sovittelija ja osapuolten niin halutessa heidän asianajajansa. Sovittelu ei edellytä asianajajan läsnäoloa.

Sovittelija selvittää asianosaisten kanssa sovinnon mahdollisuutta. Jos sovittelija pitää puolisoiden avioliiton tai parisuhteen jatkamista mahdollisena, hän voi lähettää osapuolet tapaamaan avioliittoneuvojaa. Tällöin sovittelu keskeytetään väliaikaisesti. Jos osapuolet katsovat, että avioliiton tai parisuhteen jatkaminen ei ole enää mahdollista, sovittelija yrittää auttaa osapuolia pääsemään yhteisymmärrykseen lasten huoltajuudesta ja omaisuuden jaosta.

Jos osapuolet saavuttavat yhteisymmärryksen, sovittelija laatii sopimuksen ja lukee sen osapuolille. Jos osapuolet hyväksyvät sopimuksen sisällön, sovittelija toimittaa sopimuksen virallisesti kirjaamoon tuomarin nähtäväksi. Jos tuomari hyväksyy sopimuksen, sopimuspuolet voivat tämän jälkeen tavata notaarin, joka julkaisee sopimuksen ja vahvistaa sen virallisesti.

Jos sopimuspuolet eivät saavuta yhteisymmärrystä, sovittelu todetaan päättyneeksi, ja osapuolet saavat luvan antaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Osapuolten on pantava asia vireille riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen perheoikeuden jaostossa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sovittelu on päättynyt. Jos asiaa ei panna vireille määräajassa, menettely on aloitettava uudelleen alusta sovittelulla.

Mitä tapahtuu, jos toinen osapuoli asuu ulkomailla?

Rajatylittävällä riidalla tarkoitetaan riitaa, jossa vähintään yhden osapuolen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Maltassa ja toisen osapuolen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa sinä päivänä, jona

  • osapuolet sopivat sovittelun käytöstä riidan syntymisen jälkeen,
  • tuomioistuin päättää sovittelun aloittamisesta,
  • sovittelu on kansallisen lainsäädännön mukaan aloitettava, tai
  • tuomioistuin antaa päätöksen tai määräyksen, jos tällainen päätös tai määräys annetaan.

Tällaisessa tapauksessa henkilön, jonka kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on toisessa valtiossa, on joko matkustettava Maltaan tai annettava Maltassa asiamiehenään toimivalle asianajajalle valtakirja asian hoitamista varten. Henkilön on kuitenkin menettelyn päätteeksi matkustettava Maltaan allekirjoittamaan asumuseroa koskeva sopimus. Joissakin tapauksissa henkilö, jonka kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Maltassa, ei tiedä missä kumppaninsa asuu, koska tämä on esimerkiksi poistunut Maltasta tai ei ole muuten tavoitettavissa. Tällöin paikalla olevan osapuolen on esitettävä sovittelukirje, jossa hän toteaa asian valaehtoisesti. Tämän jälkeen sovittelu todetaan päättyneeksi, ja asianomainen henkilö voi panna asian vireille tuomioistuimessa sen nimittämiä poissa olevaa osapuolta edustavia uskottuja miehiä vastaan.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.