Sovittelu perheasioissa

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

PERHESOVITTELU PORTUGALISSA

Sovittelun vapaaehtoisuus ja sopimuksen vahvistaminen

Portugalissa sovittelu on vapaaehtoista. Lapsiin tai puolisoihin liittyvää perheasiaa koskevan oikeusriidan osapuolet voivat sopia yhdessä julkisten tai yksityisten perhesovittelupalvelujen käyttämisestä. Myös tuomioistuin voi siirtää perheasian sovitteluun, mutta vain osapuolten suostuessa siihen.

Perhesovittelua voidaan käyttää joko ennen kuin asia viedään tuomioistuimen tai väestörekisteriviranomaisen (Conservatória do Registo Civil) käsiteltäväksi tai vasta vireillepanon jälkeen. Perheasiaa koskeva sopimus on kuitenkin molemmissa tapauksissa vahvistettava ennen kuin se on täytäntöönpanokelpoinen. Jos osapuolella on oikeudellinen edustaja, myös hän voi osallistua sovittelutapaamisiin. Laissa nro 29/2013 (annettu 19.4.2013) säädetään sovittelun yleisistä periaatteista.

Sovittelu tuomioistuimissa

Jos osapuolet kääntyvät perhesovittelun puoleen ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja asiassa päästään sopimukseen, sopimus on toimitettava väestörekisteriviranomaisen (Conservatória do Registo Civil) vahvistettavaksi. Sovittelussa tehtävät sopimukset voivat koskea puolisoiden välisiä oikeusriitoja (esim. avioero, puolisoiden väliset elatusmaksut, perheen kodissa asuminen, entisen puolison sukunimen käyttö) tai lapsiin liittyvä oikeusriitoja (esim. avioerosopimukseen liitettävä vanhempainvastuuta koskeva sopimus tai täysi-ikäiselle lapselle maksettavaa elatusapua koskeva sopimus). Jos asia liittyy alaikäisiä lapsia koskevaan vanhempainvastuuseen, syyttäjäviranomaisen (Ministério Público) on annettava sopimuksesta lausunto ennen kuin väestörekisteriviranomainen voi vahvistaa sopimuksen.

Jos perhesovittelun puoleen käännytään ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja sen ainoana tarkoituksena on sopia alaikäisiä lapsia koskevasta vanhempainvastuusta (eikä asia liity avio- ja asumuserosopimukseen), osapuolten on pyydettävä toimivaltaista tuomioistuinta vahvistamaan sopimus.

Jos perhesovittelua käydään samalla kun asia on jo pantu vireille tuomioistuimessa, toimitaan seuraavasti:

  • Kun kanne liittyy vanhempainvastuuseen (esim. huoltajuus, tapaamisoikeudet, alaikäisille maksettava elatusapu), asiaa käsitellään erityiskuulemisessa ja sovittelussa. Tuomari kutsuu ensin osapuolet koolle. Jos osapuolet eivät pääse tapaamisessa sopimukseen, tuomari keskeyttää kuulemisen kahdeksi tai kolmeksi viikoksi ja ohjaa osapuolet jompaankumpaan seuraavista menettelyistä: sovitteluun, jos osapuolet suostuvat siihen tai pyytävät sitä, tai erityiskuulemiseen, jonka perheasioihin erikoistunut tuomioistuimen yksikkö järjestää. Käsittelyä jatketaan keskeytysajan päätyttyä. Jos kummalla tahansa edellä mainituista keinoista on päästy sopimukseen asiassa, tuomari käy läpi sopimuksen ja vahvistaa sen. Jos sopimukseen ei ole päästy, asiaa aletaan käsitellä tuomioistuimessa varsinaisena riita-asiana.
  • Siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 273 §:n mukaan kaikissa siviilioikeudellisissa asioissa, joihin kuuluvat myös puolisoiden väliset riita-asiat (esim. avio- ja asumusero, puolisoiden ja entisten puolisoiden välinen elatusapu, perheen kodissa asuminen, kun alustavaa sopimusta ei ole), tuomioistuin voi keskeyttää asian käsittelyn ja siirtää sen sovitteluun, elleivät asianosaiset vastusta tätä.
  • Siviiliprosessilain 272 §:n 4 momentin mukaan osapuolet voivat myös yhdessä hakea käsittelyn keskeyttämistä kolmeksi kuukaudeksi ja kääntyä tällä välin omasta aloitteestaan perhesovittelun puoleen.

Jos sovittelussa päästään sopimukseen, kun asia on jo käsiteltävänä tuomioistuimessa edellä mainituissa tapauksissa, osapuolten on pyydettävä tuomioistuinta vahvistamaan sopimus.

Väestörekisteriviranomaisen (Conservadores do Registo Civil) toimivaltaan kuuluvissa perheasioissa osapuolten on päästävä sopimukseen jo ennen asian viemistä viranomaisen käsiteltäväksi. Muussa tapauksessa asia siirtyy tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällaisissa tapauksissa osapuolten omasta aloitteesta tapahtuva sovittelu voi olla hyödyllistä ennen menettelyn aloittamista. Kun asia viedään väestörekisteriviranomaisen käsiteltäväksi, sen on asetuksen nro 272/2001 (annettu 13.10.2001) 14 §:n 3 momentin mukaan tiedotettava avioeroa hakeville puolisoille perhesovittelupalveluista. Kun puolisot ovat hakeneet avioeroa yhteisestä sopimuksesta ja väestörekisteriviranomainen on käynnistänyt menettelyn asiassa, osapuolet voivat kyseisen säännöksen nojalla käyttää perhesovittelua päästäkseen taas sovintoon tai tarkistaakseen avioerosopimukseen liittyvää sopimusta vanhempainvastuusta, jos syyttäjäviranomainen (Ministério Público) tätä edellyttää.

Julkiset ja yksityiset sovittelupalvelut sekä sovittelun kesto ja kustannukset

Siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 272 §:n 4 momentissa säädetään periaatteesta, jonka mukaan perhesovittelun tulisi kestää enintään kolme kuukautta. Perhesovittelu voi kestää tätä pidempään ainoastaan poikkeuksellisissa ja perustelluissa tapauksissa.

Jos osapuolet käyttävät yksityisiä sovittelupalveluja, heidän on maksettava sovittelijan palkkio. Sovittelusta maksettava palkkio, säännöt ja aikataulu vahvistetaan sovittelupöytäkirjassa, jonka osapuolet ja sovittelija allekirjoittavat sovittelun alussa. Oikeusministeriö ylläpitää julkisista ja yksityisistä sovittelijoista luetteloa, josta osapuolet voivat valita haluamansa yksityisen sovittelijan.

Jos osapuolet haluavat käyttää julkisia sovittelupalveluja, heidän on otettava yhteyttä oikeuspolitiikan keskusvirastoon (Direcção Geral da Política de Justiça) kuuluvaan vaihtoehtoisesta riitojenratkaisusta vastaavaan yksikköön (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) ja varattava aika sovittelua edeltävään alustavaan tapaamiseen. Ajanvarauspyynnön voi esittää puhelimitse (puh. +351 808 26 2000) tai täyttämällä sähköisen lomakkeen. Sovittelua edeltävässä alustavassa tapaamisessa osapuolet ja sovittelija allekirjoittavat sovittelupöytäkirjan. Siinä vahvistetaan sovittelun kesto, tapaamisaikataulu ja menettelyn säännöt.

Julkisen perhesovittelun kustannukset ovat 50 euroa osapuolta kohden riippumatta sovittelutapaamisten määrästä. Kummankin osapuolen on maksettava tämä 50 euron maksu sovittelun alussa. Osapuolet eivät maksa julkisessa sovittelussa sovittelijoiden palkkioita. Palkkiot maksaa oikeuspolitiikan virasto (Direcção-Geral da Política de Justiça) lakisääteisen taulukon mukaan.

Julkisten sovittelupalvelujen piiriin kuuluvat tapaamiset voidaan järjestää oikeuspolitiikan viraston tiloissa tai osapuolten asuinkunnan tätä varten osoittamissa tiloissa.

Julkisessa sovittelussa osapuolet voivat valita sovittelijan viranomaisten laatimasta sovittelijoiden luettelosta. Jos osapuolet eivät valitse sovittelijaa, oikeuspolitiikan virastoon kuuluva vaihtoehtoisesta riitojenratkaisusta vastaava yksikkö osoittaa heille julkisten sovittelijoiden luettelosta sovittelijan, joka toimii osapuolten asuinpaikan lähellä. Yleensä sovittelijan nimittäminen tapahtuu sähköisesti.

Jos osapuolet saavat oikeusapua, se voi kattaa myös sovittelun kustannukset.

Rajat ylittävä sovittelu ja yhteissovittelu

Kun kyseessä on rajat ylittävä riita, eivätkä osapuolet voi osallistua tapaamisiin samassa paikassa, sovittelun helpottamiseksi voidaan käyttää videoneuvottelua.

Toisissa jäsenvaltioissa toimivat sovittelijat voivat rekisteröityä Portugalissa oikeusministeriön ylläpitämään perhesovittelijoiden luetteloon (joka sisältää julkisia ja yksityisiä sovittelupalveluja tarjoavat sovittelijat). Heidät voidaan myös valita julkisten perhesovittelijoiden luetteloon (julkisen tarjouskilpailun perusteella). Heihin sovelletaan molemmissa tapauksissa samoja ehtoja kuin portugalilaisiin sovittelijoihin.

Portugalissa yhteissovittelu on sallittua niin julkisessa kuin yksityisessäkin sovittelujärjestelmässä. Yhteissovittelua voidaan käyttää osapuolten pyynnöstä tai sovittelijan ehdotuksesta, jos sovittelija pitää yhteissovittelua parhaana keinona löytää sovintoratkaisu.

Hyödyllisiä linkkejä / Sovellettava lainsäädäntö

Oikeuspolitiikan viraston verkkosivuille on koottu asiaa koskevia tietoja:

Julkisia perhesovittelupalveluja voi hakea soittamalla numeroon + 351 808 26 2000 tai täyttämällä verkkolomakkeen.

Julkisen sovittelun kustannuksista on tietoa osoitteessa

Pedir mediação familiar | Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

Yksityisessä sovittelussa hinnat voivat olla erilaiset kuin julkisessa sovittelussa.

 

Huomautus

Tämän tietosivun tiedot ovat luonteeltaan yleisiä. Ne eivät sido Portugalin yhteysviranomaista, Euroopan siviili- ja kauppaoikeudellista verkostoa, tuomioistuimia tai muita asianomaisia tahoja. Tässä esitettyjen tietojen lisäksi on aina perehdyttävä sovellettavaan lainsäädäntöön.

Päivitetty viimeksi: 20/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.