Sovittelu perheasioissa

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sloveniassa sovittelusta säädetään laissa sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ZMCGZ, Slovenian virallinen lehti 56/08), jota lain 2 §:n ensimmäisen momentin mukaan sovelletaan myös perheasioiden sovitteluun, kun on kyse vaatimuksista, joista osapuolet voivat vapaasti sopia ja päättää. Perhesuhteisiin sovelletaan myös lakia vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ZARSS, Slovenian virallinen lehti 97/09 ja 40/12 – ZUJF). Sen mukaan tuomioistuimen on sallittava sovittelu osapuolten välillä.

Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun lain 22 §:n ensimmäisessä momentissa säädetään, että lasten ja vanhempien suhteita koskevissa riidoissa sovittelu on maksutonta, sillä sovittelijan matka- ym. kustannuksista vastaa tuomioistuin eivätkä osapuolet. Tämä koskee myös sovittelua tapauksissa, joissa lasten ja vanhempien suhteita koskevan riidan yhteydessä ratkaistaan myös puolisoiden välisiä aviovarallisuussuhteita.

Tuomioistuinten sovitteluohjelmissa toimivia sovittelijoita koskevien sääntöjen (Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč, Slovenian virallinen lehti 22/10 ja 35/13) 2 §:n mukaan tuomioistuin, joka vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun lain nojalla pitää luetteloa sovittelijoista, päättää sovitteluohjelman tarpeiden perusteella, mikä on kullakin alueella luetteloon merkittävien sovittelijoiden enimmäismäärä. Perheasioiden sovittelussa tuomioistuimen on otettava luettelossa olevien sovittelijoiden määrästä päättäessään huomioon, että vanhempien ja lasten välisiä suhteita koskevassa sovittelussa voi olla kaksi sovittelijaa, joista toisella on valtion oikeudellinen tutkinto ja toisella psykologian tai muun vastaavan alan asiantuntemusta ja kokemusta.

Slovenian lainsäädäntö ei sisällä muita perheasioiden sovittelua koskevia säännöksiä. Siitä tullaan säätämään tarkemmin uudessa perhelaissa.

Luettelo eri alueilla ja yksittäisissä tuomioistuimissa toimivista sovittelijoista on saatavilla yksittäisten tuomioistuinten ja oikeusministeriön verkkosivuilla. Oikeusministeriö pitää vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun lain nojalla keskusrekisteriä tuomioistuinten sovitteluohjelmiin osallistuvista sovittelijoista.

Linkkejä:

Yleistä tietoa sovittelusta (ei pelkästään perhesovittelusta)

Sovittelijoiden keskusrekisteri

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.