Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Perhesovittelua koskeva menettely

Sovittelu perheasioissa on täysin vapaaehtoista Espanjassa. Sen tavoitteena on muun muassa helpottaa rajat ylittävää perhesovittelua. Sovittelua koskevassa yleisessä lainsäädännössä mainitaan nimenomaisesti, että sovittelua voidaan käydä videoneuvottelun tai muiden ääntä ja kuvaa välittävien sähköisten välineiden välityksellä.  Osapuolet voivat aloittaa sovittelun niin ennen oikeudenkäyntiä kuin asian käsittelyn aikanakin. Myös sovittelun tuloksena saatua tuomioistuimen ratkaisua voidaan sovitella sen muuttamiseksi tai täytäntöönpanon helpottamiseksi.  Jos osapuolet pääsevät sovintoon ennen oikeudellista menettelyä, heidän asiaansa voidaan soveltaa nopeampaa yksinkertaistettua menettelyä. Osapuolet esittävät sopimuksen yhdessä perhetuomioistuimelle (Juzgado de Familia), joka vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lainvastainen eikä vastoin pariskunnan alaikäisten tai vammaisten lasten etuja.  Jos osapuolilla ei ole alaikäisiä tai vammaisia lapsia, he voivat myös esittää sopimuksensa suoraan notaarille. Notaari laatii sopimuksesta asiakirjan, jolla on samat vaikutukset kuin tuomioistuimen päätöksellä.

Jos oikeudenkäynti on alkanut ilman sovittelua, tuomari voi asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen suositella osapuolille sovittelua. Tällöin perhetuomioistuin ohjaa heidät maksuttomaan tiedotustilaisuuteen.  Jos osapuolet päättävät aloittaa sovittelun, oikeudenkäyntiä ei keskeytetä paitsi osapuolten pyynnöstä. Jos he päätyvät sovintoon, tuomioistuin vahvistaa sen. Jos he sen sijaan eivät pääse sovintoon tai eivät halua käyttää sovittelua, tuomioistuin ratkaisee tuomiossaan kaikki seikat, joista osapuolet ovat eri mieltä.

Perhesovittelu ei ole vaihtoehto silloin, kun osapuolten välillä on vireillä sukupuoleen perustuvan väkivallan vuoksi aloitettu oikeudenkäynti.

Perhesovittelua koskeva tiedotustilaisuus on maksuton, mutta varsinainen sovittelu on maksullista, paitsi jos osapuolilla on oikeus oikeusapuun. Tiedot siitä, millaista maksutonta oikeusapua on tarjolla ja millaisin ehdoin, löytyvät oikeusministeriön sivustolta http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2 Perhesovittelijan ammatti ja sovittelijan löytäminen

Sovittelijalla on oltava yliopistotutkinto tai tutkinto korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta sekä erityiskoulutus sovittelijan työn tekemiseen. Tällaista erityiskoulutusta tarjoavat sitä varten akkreditoidut laitokset.

Rekistereitä, joihin sovittelijat voivat kirjautua, on sekä kansallisella tasolla (sovittelijarekisteri ja sovitteluinstituutti, Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, ks. verkko-osoitteet alempana) että itsehallintoalueilla. Sovittelijan ei kuitenkaan tarvitse kirjautua mihinkään rekisteriin voidakseen sovitella perheasioita.

Lähes kaikilla itsehallintoalueilla on julkinen sovittelupalvelu.  Lisätietoa löytyy itsehallintoalueiden verkkosivustoilta kohdasta sovittelu (mediación). Sivustoilla selitetään, miten sovittelu toimii, ja annetaan linkkejä sovittelijarekistereihin, jos sellaisia on tarjolla. Sivustoilta löytyy usein myös sovittelupyyntöä koskevia lomakkeita, joissa ohjataan ottamaan yhteyttä sovitteluun erikoistuneisiin tahoihin.

Perheasioiden sovittelijaa etsittäessä on pidettävä erillään kaksi tilannetta sen mukaan, käytetäänkö sovittelua oikeudenkäynnin jo alettua vai oikeudenkäynnistä riippumatta.  Jos sovittelupyyntö esitetään oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen, asiaa hoitava perhetuomioistuin ohjaa osapuolet tarjoamaansa perhesovitteluun. Jos taas sovittelupyyntö esitetään ennen oikeudenkäyntiä tai siitä erillään, osapuoli joutuu itse etsimään perhesovittelijan. Lisätietoja sovittelijoista löytyy seuraavilta sivustoilta:

– kansallinen sovittelijarekisteri ja sovitteluinstituutti http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– oikeusministeriön ehdottamat tahot https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

– sovittelupalvelut itsehallintoalueittain Espanjan yleisen oikeusneuvoston (Consejo General del Poder Judicial) sivustolla http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– autonomisten alueiden sovittelupalvelut, joista ne antavat tietoa sivustoillaan.

Lisätietoja perhesovittelua koskevasta menettelystä, sovellettavasta lainsäädännöstä ja nykyisistä sovittelupalveluista eri itsehallintoalueilla sekä noudatettavista säännöistä on saatavilla Espanjan yleisen oikeusneuvoston sivustolla  http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion.

Päivitetty viimeksi: 04/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.