Sovittelu perheasioissa

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Sovittelua koskeva menettely

Espanjassa ei ole erityistä perhesovittelua koskevaa säädöstä, mutta sovittelu on sisällytetty siviiliasiana siviili- ja kauppa-asioiden sovittelusta 6. heinäkuuta annettuun lakiin 5/12, jossa säädetään yleisesti sovittelusta kyseisillä aloilla.

Edellä mainitun lain 5/12 3 ja 27 § sisältävät sääntöjä, jotka koskevat sovittelua rajat ylittävissä tapauksissa.

Tietyillä itsehallintoalueilla, joilla on toimivaltaa tällä alalla, sovittelua säännellään melko samalla tavalla kuin kansallisessa lainsäädännössä. Kaikki sovittelua koskeva itsehallintoalueiden lainsäädäntö on saatavilla osoitteessa http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2 Perhesovittelua koskeva menettely

Perhesovittelu on Espanjassa täysin vapaaehtoista, ja siihen sovelletaan muun muassa luottamuksellisuuden, osapuolten yhdenvertaisuuden ja sovittelijoiden puolueettomuuden periaatteita.

Perhesovittelun helpottamiseksi esimerkiksi rajat ylittävissä tapauksissa sovittelua koskevassa yleisessä lainsäädännössä mainitaan nimenomaisesti, että sovittelua voidaan käydä videoneuvottelun tai muiden ääntä ja kuvaa välittävien sähköisten välineiden välityksellä. Osapuolet voivat aloittaa sovittelun ennen oikeudenkäyntiä ja asian käsittelyn aikana. Tämän lisäksi sovittelun tuloksena saatua tuomioistuimen ratkaisua voidaan sovitella sen muuttamiseksi tai täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Sovittelumenettely on suhteellisen yksinkertainen riippumatta siitä, milloin se aloitetaan. Osapuolet ottavat yhteyttä sovittelijaan, jonka he ovat valinneet tai, jos he ovat jo aloittaneet perheoikeudenkäynnin, jonka tuomari on heille nimennyt. Ensin järjestetään tiedotustilaisuus, jossa osapuolet saavat tietoa mekanismista, ja jos kumpikin suostuu sovitteluun, menettely voidaan aloittaa. Sovittelija johtaa sovittelutilaisuuksia, jotta kumpikin osapuoli voi esittää kantansa ja yrittää päästä sopimukseen. Menettelyn päätteeksi osapuolet joko pääsevät tai eivät pääse sopimukseen kaikista tai joistakin kysymyksistä. Tulos kirjataan pöytäkirjaan, ja jos sopimukseen on päästy, se on toimitettava oikeusviranomaisen hyväksyttäväksi. Jos sopimus ei koske alaikäisiä tai vammaisia lapsia, pöytäkirja voidaan toimittaa notaarin vahvistettavaksi, jotta siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Jos sovittelumenettely aloitetaan ennen oikeudellista menettelyä ja osapuolet pääsevät sovintoon, heidän asiaansa voidaan soveltaa nopeampaa yksinkertaistettua menettelyä. Osapuolet esittävät sopimuksen yhdessä perhetuomioistuimelle (Juzgado de Familia), joka vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lainvastainen eikä vastoin pariskunnan alaikäisten tai vammaisten lasten etuja (ks. siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 777 §)

Jos oikeudenkäynti on alkanut ilman sovittelua, tuomari voi asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen suositella osapuolille sovittelua. Tällöin perhetuomioistuin ohjaa heidät maksuttomaan tiedotustilaisuuteen. Jos osapuolet päättävät aloittaa sovittelun, oikeudenkäyntiä ei keskeytetä paitsi osapuolten pyynnöstä. Jos he päätyvät sovintoon, tuomioistuin vahvistaa sen. Jos he sen sijaan eivät pääse sovintoon tai eivät halua käyttää sovittelua, tuomioistuin ratkaisee tuomiossaan kaikki seikat, joista osapuolet ovat eri mieltä.

Perhesovittelu ei ole vaihtoehto silloin, kun osapuolten välillä on vireillä sukupuoleen perustuvan väkivallan vuoksi aloitettu oikeudenkäynti.

Perhesovittelua koskeva tiedotustilaisuus on maksuton, mutta varsinainen sovittelu on maksullista, paitsi jos osapuolilla on oikeus oikeusapuun. Tiedot siitä, millaista maksutonta oikeusapua on tarjolla ja millaisin ehdoin, löytyvät oikeusministeriön sivustolta

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3 Perhesovittelijan ammatti ja sovittelijan löytäminen

Sovittelijalla on oltava yliopistotutkinto tai tutkinto korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta sekä erityiskoulutus sovittelijan työn tekemiseen. Tällaista erityiskoulutusta tarjoavat sitä varten akkreditoidut laitokset.

Rekistereitä, joihin sovittelijat voivat kirjautua, on sekä kansallisella tasolla (sovittelijarekisteri ja sovitteluinstituutti, Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, ks. verkko-osoitteet alempana) että itsehallintoalueilla. Sovittelijan ei kuitenkaan tarvitse kirjautua mihinkään rekisteriin voidakseen sovitella perheasioita.

Lähes kaikilla itsehallintoalueilla on julkinen sovittelupalvelu. Lisätietoa löytyy itsehallintoalueiden verkkosivustoilta kohdasta sovittelu (mediación). Sivustoilla selitetään, miten sovittelu toimii, ja annetaan linkkejä sovittelijarekistereihin, jos sellaisia on tarjolla. Sivustoilta löytyy usein myös sovittelupyyntöä koskevia lomakkeita, joissa ohjataan ottamaan yhteyttä sovitteluun erikoistuneisiin tahoihin.

Perheasioiden sovittelijaa etsittäessä on pidettävä erillään kaksi tilannetta sen mukaan, käytetäänkö sovittelua oikeudenkäynnin jo alettua vai oikeudenkäynnistä riippumatta. Jos sovittelupyyntö esitetään oikeudenkäynnin aloittamisen jälkeen, asiaa hoitava perhetuomioistuin ohjaa osapuolet tarjoamaansa perhesovitteluun. Jos taas sovittelupyyntö esitetään ennen oikeudenkäyntiä tai siitä erillään, osapuoli joutuu itse etsimään perhesovittelijan. Lisätietoja sovittelijoista löytyy seuraavilta sivustoilta:

–          kansallinen sovittelijarekisteri ja sovitteluinstituutti

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

–          oikeusministeriön ehdottamat tahot

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

–          sovittelupalvelut itsehallintoalueittain Espanjan yleisen oikeusneuvoston (Consejo General del Poder Judicial) sivustolla

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

–          itsehallintoalueiden sovittelupalvelut, joista ne antavat tietoa sivustoillaan.

Lisätietoja perhesovittelua koskevasta menettelystä, sovellettavasta lainsäädännöstä ja nykyisistä sovittelupalveluista eri itsehallintoalueilla sekä noudatettavista säännöistä on saatavilla Espanjan yleisen oikeusneuvoston sivustolla

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Päivitetty viimeksi: 05/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.