Obiteljsko mirenje

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mirenje je uređeno Zakonom od 21. veljače 2005. Obiteljsko mirenje, kao svaki drugi oblik mirenja, može se provesti u okviru sudskog postupka (sudsko mirenje) ili izvansudskog postupka (dobrovoljno mirenje).

Mirenje pokrenuto na temelju zahtjeva jedne od stranaka ili na prijedlog suca proces je koji zahtijeva suglasnost stranaka.

Stranke se dogovaraju o odabiru miritelja (članak 1734., stavak 1. Zakona o sudovima) koji može imati ovlaštenje Savezne komisije za mirenje. Svaka stranka može u svakom trenutku prekinuti mirenje (članak 1729. Zakona o sudovima). Mirenje se može primijeniti na cjelokupni spor ili dio spora (članak 1735. stavak 2. Zakona o sudovima).

U svim primjenjivim slučajevima na obiteljskom sudu od trenutka podnošenja zahtjeva tajnik suda informira stranke o mogućnosti primjene postupka mirenja i daje im sve potrebne informacije o pokretanju postupka (članak 1253. b/1 Zakona o sudovima) U slučaju razvoda zbog nepomirljivih razlika sudac može odrediti odgodu postupka u maksimalnom trajanju od mjesec dana kako bi stranke mogle dobiti više informacija o mirenju (članak 1255. stavak 6. točka 2. Zakona o sudovima). Odjeli za sporazumno rješavanje spora pri obiteljskom sudu (članak 731. Zakona o sudovima) temelje se na konceptu mirenja – suci su zaduženi uputiti stranke na mirenje iako ne donose konačnu odluku u predmetu.. Prema Zakonu o sudovima mirenje ne može provoditi sudac u svojstvu miritelja.

Postupak mirenja u potpunosti je povjerljiv, a miritelji su obvezani profesionalnom tajnom (članak 1728. stavak 1. Zakona o sudovima).

Postupak mirenja sastoji se od triju faza:

– sudac imenuje miritelja;

– sudac odgađa predmet i određuje drugi datum te definira naknadu troškova;

– rezultati mirenja: ako je mirenje dovršeno, stranke u pisanom obliku sastavljaju uvjete dogovora i potpisuju ih stranke (dogovor o mirenju) koje može potvrditi sudac. Ako mirenje nije dovršeno, stranke mogu pokrenuti (ili nastaviti) sudski spor ili suglasno zatražiti imenovanje drugog miritelja.

Iznos honorara, troškove i uvjete plaćanja unaprijed definiraju stranke i miritelj.

Poveznica na nacionalnu internetsku stranicu s popisom miritelja u obiteljskim stvarima: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Poveznica na nacionalne internetske stranice s informacijama o obiteljskom mirenju ili mirenju općenito: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Poveznica na nacionalne propise o mirenju u obiteljskim stvarima: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Posljednji put ažurirano: 17/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.