Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Mirenje je u Češkoj uređeno Zakonom br. 202/2012 o mirenju (dalje u tekstu „Zakon”) koji je stupio na snagu 1. rujna 2012. i kojim se provodi Direktiva 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima.

Zakonom su uređeni pravni mehanizmi za mirenje u građanskim stvarima (uključujući i obiteljske stvari). Kako bi mogao biti upisan u registar izmiritelja i ovlašten raditi kao izmiritelj u skladu sa Zakonom, izmiritelj mora položiti stručni ispit.

Ako je to korisno i primjereno, sud može odrediti strankama da se sastanu s registriranim izmiriteljem najdulje tri sata i istodobno obustaviti postupak. Ako se stranka bez opravdanog razloga odbije sastati s izmiriteljem, sud je može iznimno kazniti tako da joj odbije dodijeliti dio troškova ili sve troškove postupka ako dobije spor.

Poveznica na češke internetske stranice s popisom registriranih izmiritelja koji se bave obiteljskim stvarima:

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Poveznica na češke internetske stranice s informacijama o postupku mirenja u obiteljskim stvarima i o mirenju općenito:

Internetske stranice nisu dostupne.

Poveznice na internetske stranice s pristupom češkom zakonodavstvu kojim je uređeno mirenje u obiteljskim stvarima:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (tekst Zakona na engleskom)

Posljednji put ažurirano: 25/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.