Obiteljsko mirenje

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje namijenjeno je roditeljima koji su razvedeni ili u postupku razvoda s najmanje jednim zajedničkim maloljetnim djetetom ako se nisu uspjeli dogovoriti o pitanjima koja se odnose na djetetove životne uvjete (primjerice dogovor o kontaktu i uzdržavanju). Obiteljski izmiritelj, kao neutralna stranka, pomaže roditeljima razmijeniti mišljenja i postići dogovor na obostrano zadovoljstvo. Svrha mirenja nije pomirenje, nego postizanje prihvatljivog dogovora.

Obiteljsko mirenje brže je, korisnije i bolje rješenje za očuvanje mentalnog zdravlja obaju roditelja, a obzirnije je i prema djetetovoj dobrobiti. Dogovori roditelja postignuti tom metodom učinkovitiji su od dogovora postignutih sudskim postupkom. Od 1. rujna 2022. usluge obiteljskog mirenja dostupne su i besplatno kao javna usluga. Usluzi se pristupa obraćanjem Zavodu za socijalno osiguranje. I sudac može naložiti da se u sudskom postupku provede postupak obiteljskog mirenja.

Prema Zakonu o uslugama obiteljskog mirenja koje financira država (riikliku perelepitusteenuse seadus) obiteljski je izmiritelj:

osoba koja izravno vodi postupak mirenja u ugovornom odnosu sa Zavodom za socijalno osiguranje i koja pomaže roditeljima (dalje u tekstu „stranke u mirenju”) pronaći rješenje u sporu o životnim uvjetima njihova maloljetnog djeteta dok istodobno vodi računa o djetetovim najboljim interesima.

Izmiritelj u smislu Zakona o mirenju (lepitusseadus) mora biti:


1) fizička osoba koju su stranke ovlastile da bude izmiritelj u sporu između njih (npr. stručnjak u području psihologije ili socijalnih pitanja (među ostalim za zaštitu djece i socijalni rad) ili pravni stručnjak); izmiritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili nekom drugom ugovornom odnosu


2) odvjetnik koji je u tu svrhu dao izjavu odboru Estonske odvjetničke komore


3) javni bilježnik koji je u tu svrhu dao izjavu javnobilježničkoj komori


4) tijelo državne ili lokalne vlasti mjerodavno za mirenje u slučajevima navedenima u tom zakonu.

U Republici Estoniji organizacija usluga obiteljskog mirenja uređena je sljedećim zakonodavstvom:

U Estoniji obiteljske izmiritelje trenutačno predstavljaju Estonsko udruženje izmiritelja (Eesti Lepitajate Ühing) i Institut za mirenje (Lepituse Instituut). Rad izmiritelja u državnoj službi za obiteljsko mirenje koordinira Zavod za socijalno osiguranje.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.