Obiteljsko mirenje

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Zakonom o mirenju iz 2017. nisu izričito obuhvaćena prekogranična mirenja, a mirenje na temelju Zakona u svim je slučajevima dobrovoljno.  Ako se prekogranično obiteljsko mirenje provodi u Irskoj, primjenjuju se odredbe Zakona.

Zakon o mirenju iz 2017. http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html stupio je na snagu 1. siječnja 2018.  Zakon sadržava odredbe o sveobuhvatnom zakonskom okviru kojim se promiče rješavanje sporova mirenjem kao alternativa sudskom postupku. Temeljni je cilj Zakona promicati mirenje kao održivu i učinkovitu alternativu sudskim postupcima, čime se smanjuju pravni troškovi, ubrzava rješavanje sporova te ublažavaju stres i ogorčenost koji su česti u sudskim postupcima.

Zakon:

  • sadržava opća načela za postupke mirenja koje provode kvalificirani izmiritelji – članci 6. – 8.;
  • predviđa uvođenje kodeksa prakse za postupke mirenja koje provode kvalificirani izmiritelji – članak 9.
  • predviđa povjerljivost komunikacije između stranaka tijekom postupka mirenja – članak 10.;
  • predviđa mogućnost osnivanja Vijeća za mirenje koje bi nadziralo razvoj prakse u tom području – članak 12.;
  • uvodi obvezu za pravne savjetnike i odvjetnike da strankama savjetuju da razmotre mirenje kao sredstvo rješavanja spora – članci 14. i 15.:
  • predviđa mogućnost da sud, na vlastitu inicijativu ili inicijativu stranaka, pozove stranke da razmotre mirenje kao sredstvo rješavanja spora – članak 16.;
  • predviđa učinak mirenja na rokove zastare i prekluzivne rokove – članak 18.;
  • predviđa mogućnost da sud pri određivanju troškova postupka iz članka 16. Zakona, ako to smatra pravičnim, u obzir uzme neopravdano odbijanje ili propuštanje stranke u postupku da razmotri mirenje ili neopravdano odbijanje ili propuštanje stranke da sudjeluje u mirenju na poziv suda u skladu s člankom 16. – članci 20. i 21.;

Područjem primjene Zakona obuhvaćeni su svi građanski postupci koji se mogu pokrenuti pred sudom osim određenih iznimaka iz članka 3.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.