Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Obiteljsko mirenje postupak je koji bračni drugovi ili partneri koji se suočavaju s poteškoćama mogu dobrovoljno odlučiti primijeniti kako bi riješili svoje sporove uz pomoć jednog ili više izmiritelja. Zadaća je izmiritelja olakšati komunikaciju i pružiti pomoć parovima u rješavanju emocionalnih i materijalnih aspekata rastave (podjele imovine, plaćanja naknade za uzdržavanje, dodjele bračnog stana itd.). Njihova zadaća uključuje i poticanje para da postignu sporazum koji najbolje odgovara potrebama svih članova obitelji.

Postupak mirenja općenito je uređen Zakonodavnim dekretom br. 28 od 4. ožujka 2010., kako je izmijenjen, o „provedbi članka 60. Zakona br. 69 od 18. lipnja 2009. o mirenju u svrhu rješavanja građanskih i trgovačkih sporova”.

Tim se zakonom utvrđuje postupak za izvansudsko rješavanje sporova u pogledu prenosivih prava. Za određena pitanja koja su izričito navedena, postupak mirenja preduvjet je kako bi se dokument kojim se pokreće postupak smatrao dopuštenim.

U pitanjima obiteljskog prava postupak mirenja potrebno je prethodno primijeniti isključivo u slučaju sporova koji se odnose na sporazume povezane s obiteljskim poduzećem (npr. ugovore kojima vlasnik poduzeća potpuno ili djelomično prenosi svoje poduzeće na jednog ili više potomaka).

U slučaju svih ostalih obiteljskih sporova postupak je mirenja dobrovoljan.

Međutim, u postupcima skrbništva nad djetetom sud može odgoditi donošenje presude kako bi bračni drugovi uz pomoć stručnjaka pokušali primijeniti postupak mirenja radi postizanja sporazuma, posebno u pogledu zaštite moralnih i materijalnih interesa djeteta ili djece.

Postupak mirenja može se voditi uz pomoć javnih ili privatnih tijela propisno upisanih u registar tijela za mirenje koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

Popis tijela za mirenje može se pronaći na sljedećem web-mjestu:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Odvjetnici upisani u talijansku odvjetničku komoru izmiritelji su prema pravu.

U mnogim općinama uslugama obiteljskog mirenja moguće je pristupiti putem centara za obiteljsko savjetovanje, socijalnih službi ili lokalnih subjekata u zdravstvenom sektoru.

Drugi postupak, koji se razlikuje od postupka mirenja, a isto je tako namijenjen izvansudskom rješavanju sporova jest potpomognuto pregovaranje. Taj je postupak uređen Zakonodavnim dekretom br. 132 od 12. rujna 2014. kako je izmijenjen Zakonom br. 162 od 10. studenoga 2014.

Potpomognuto pregovaranje odnosi se na sporazum (poznat pod nazivom „sporazum postignut pregovaranjem”) kojim stranke postižu dogovor o „suradnji u dobroj vjeri radi sporazumnog rješavanja spora”. Kako bi sporazum bio valjan, mora biti sastavljen u pisanom obliku uz pomoć jednog ili više odvjetnika, i mora se odnositi na prenosiva prava.

Za razliku od sporazuma postignutih u okviru postupka mirenja, sporazumi postignuti pregovaranjem izvršivi su i podrazumijevaju registriranje sudske hipoteke.

Kao i postupak mirenja, postupak pregovaranja može biti obvezan ili dobrovoljan.

U pitanjima obiteljskog prava postupak potpomognutog pregovaranja uvijek je dobrovoljan.

Tim se zakonom uređuje postupak potpomognutog pregovaranja u pitanjima koja se odnose na rastavu i razvod radi postizanja nagodbe davanjem suglasnosti ili izmjenom prethodno utvrđenih uvjeta.

Kad je riječ o parovima bez maloljetne djece (ili odrasle djece bez poslovne sposobnosti), sporazum se dostavlja državnom odvjetniku na nadležnom sudu koji, pod uvjetom da ne pronađe nikakve nepravilnosti, obavješćuje odvjetnike o tome da ne postoje prepreke postizanju nagodbe.

U slučaju parova s maloljetnom djecom (ili odraslom djecom bez poslovne sposobnosti), sporazum se u roku od 10 dana mora poslati uredu državnog odvjetnika na nadležnom sudu radi provjere jesu li njime zajamčeni interesi djece. Ako je ishod pozitivan, državni odvjetnik izdaje odobrenje. U protivnom, državni odvjetnik šalje ocjenu predsjedniku suda koji u sljedećih 30 dana saziva stranke.

Sporazum postignut i odobren na taj način ima učinke i primjenjuje se umjesto odredaba o sudskoj rastavi ili razvodu te se njime izmjenjuju uvjeti navedeni u tim odredbama.

Nakon stupanja na snagu Zakona br. 76 od 20. svibnja 2016. postupak potpomognutog pregovaranja može se primjenjivati i u slučaju raskida registriranog partnerstva između osoba istoga spola.

Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.