Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Propisi

Obiteljsko mirenje uređeno je Zakonom od 24. veljače 2012. o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima i Uredbom Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012. kojima se uređuje postupak ovlaštenja sudskog i obiteljskog miritelja, program i potrebno obrazovanje iz područja mirenja te održavanje besplatnih informativnih sastanaka.

U članku 1251-1 stavku 2. Novog zakona o parničnom postupku navode se predmeti u kojima sudac strankama može predložiti „obiteljsko mirenje”. Riječ je o predmetima:

  • razvoda, zakonske rastave, rastave kada je riječ o parovima koji su sklopili registrirano partnerstvo, uključujući likvidaciju, podjelu zajedničke imovine i nedjeljivog vlasništva;
  • obveze uzdržavanja, sudjelovanja u troškovima kućanstva, obveze uzdržavanja djece i uživanja roditeljskih prava.

Postupak

Može se primijeniti postupak standardnog mirenja ili sudskog obiteljskog mirenja. Postupak standardnog mirenja može pokrenuti svaka stranka neovisno o predmetu, podložno primjeni članka 1251-22 stavka 2. Novog zakona o parničnom postupku te bez sudskog postupka ili arbitraže. Načini organizacije postupka mirenja pismeno se određuju sporazumom koji potpisuju stranke i miritelj. Prema pravilima za standardno mirenje stranke se mogu koristiti uslugama miritelja kojeg je ovlastilo Ministarstvo pravosuđa ili uslugama neovlaštenog miritelja.

Ako se pred sudom pokrene postupak za rješavanje spora koji je obuhvaćen kategorijama u članku 1251-2 Novog zakona o parničnom postupku, sud strankama može predložiti obiteljsko mirenje. On organizira besplatni informativni sastanak koji vode ovlašteni miritelj ili miritelj koji nije ovlašten za rad u državi Luksemburg pod uvjetom da ispunjava zahtjeve identične ili relevantno usporedive s onima u drugoj državi članici Europske unije u skladu s člankom 1251-3 stavkom 1. trećim podstavkom Novog zakona o parničnom postupku. Svaki sljedeći sastanak naplaćuje se 57 € (iznos određen Uredbom Velikog Vojvodstva). Sudac određuje trajanje postupka mirenja, koje ne može premašiti tri mjeseca. Međutim, trajanje mirenja može se produžiti prema dogovoru sa strankama. Fizičke osobe koje nemaju dovoljna financijska sredstva mogu zatražiti financijsku pomoć za cjelokupni postupak obiteljskog mirenja.

Važno je navesti da svi dogovori postignuti tijekom postupka mirenja imaju jednaku dokaznu snagu kao i sudske odluke. Dogovori postignuti tijekom mirenja, neovisno o tome jesu li sklopljeni u stranoj državi ili na nacionalnoj razini, izvršni su na području Europske unije prema prethodno navedenoj Direktivi 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima. Kada predsjednik okružnog suda potvrdi potpuni ili djelomični dogovor, taj dogovor postaje izvršan. U slučaju obiteljskog mirenja, sudac provjerava je li dogovor u skladu s javnim poretkom te s interesima djece, može li se spor riješiti mirenjem i ima li miritelj u navedenom sporu ovlaštenje Ministarstva pravosuđa.

Relevantne poveznice:

Popis ovlaštenih miritelja

Ministarstvo pravosuđa (opće informacije o mirenju u obiteljskim i trgovačkim stvarima)

Posljednji put ažurirano: 09/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.