Obiteljsko mirenje

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Postupci mirenja u obiteljskim sporovima i sporovima za razvod i rastavu braka

Mirenje je dobrovoljan, povjerljiv način rješavanja sporova u kojem strane sukoba ili spora pokušavaju same postići dogovor uz pomoć neutralnog i nepristranog izmiritelja. O pitanjima o kojima će se razgovarati tijekom mirenja odlučuju sudionici. Pitanja o kojima se nastoji postići dogovor mogu se odnositi na sljedeće: mirenje bračnih drugova, utvrđivanje uvjeta za rastavu, oblike roditeljske odgovornosti, kontakte s djecom, zadovoljavanje obiteljskih potreba, uzdržavanje i dječji doplatak te imovinska i stambena pitanja. Mirenjem mogu biti obuhvaćena i pitanja u pogledu putovnice, odluke o obrazovanju djeteta, kontakti sa širim članovima obitelji i/ili upravljanje djetetovom imovinom.

Koristi mirenja

• Mirenjem se pridonosi smanjenju razine negativnih osjećaja i razumijevanju vlastitih potreba i potreba drugih čime se smanjuje psihološko opterećenje povezano sa sukobom.

Kako se pitanje upućuje na mirenje?

• Mirenje se može provoditi prije pokretanja sudskog postupka ili nakon njegova pokretanja, na temelju sudske odluke.

• U svakom slučaju za mirenje je potrebna suglasnost stranaka.

• Stranke mogu podnijeti zahtjev za mirenje u bilo kojoj fazi postupka.

Tko odlučuje o izboru izmiritelja?

• Izmiritelja zajednički biraju stranke ili ga imenuje sud uzimajući u obzir prvenstveno osobe s popisa trajnih izmiritelja.

Koliko mirenje može trajati?

• Postupci mirenja koji su pokrenuti na temelju sudske odluke ne bi trebali trajati dulje od 3 mjeseca, ali se mogu produljiti na temelju zajedničkog zahtjeva ili iz nekog drugog valjanog razloga ako se time olakšava postizanje dogovora.

Postupak mirenja

• Po primitku sudske odluke, izmiritelj se obraća strankama kako bi odredio datum i mjesto sastanka.

• Izmiritelj objašnjava pravila i tijek postupka mirenja i pita stranke pristaju li na mirenje.

• Mirenje je razgovor između stranaka u nazočnosti izmiritelja. Mogući su i sastanci u četiri oka između izmiritelja i jedne od stranaka.

• Stranke mogu odlučiti da neće sudjelovati u postupku mirenja.

• Mirenje je povjerljivo. Izmiritelj ne smije otkriti pojedinosti mirenja trećim osobama. Zapisnik ne sadržava presude ili stajališta stranaka.

• Izmiritelj ne smije svjedočiti o činjenicama kojih je postao svjestan tijekom provođenja mirenja, osim ako ga stranke oslobode obveze čuvanja tajnosti.

Koji su mogući ishodi mirenja?

• Mirenje može završiti uzajamno prihvatljivom nagodbom koju su potpisale stranke.

• U postupcima za razvod ili rastavu braka mirenje može završiti pomirenjem i/ili dogovorom između bračnih drugova ili oblikovanjem zajedničkih pravnih stajališta. Ta su stajališta osnova za rješenje spora na sudu.

• Izmiritelj strankama uručuje primjerak zapisnika.

• Izmiritelj podnosi sudu zapisnik i postignutu nagodbu.

• Nagodba sklopljena u postupku mirenja i koju je odobrio sud ima pravnu valjanost sudske nagodbe i njome se zaključuje postupak.

• Sud odbija odobriti nagodbu ako je protivna zakonu ili načelima života u zajednici, ako joj je svrha zaobići zakon, ako je zbunjujuća ili sadržava proturječnosti.

• Ako nagodba koja je bila proglašena izvršivom nije stvarno izvršena, može se uputiti sudskom izvršitelju.

• Ako nagodba nije postignuta, stranke mogu nastojati ostvariti svoja prava u sudskim postupcima.

Koliki je trošak mirenja?

  • Troškove mirenja snose stranke. Svaka stranka obično plaća pola troškova, osim ako su se stranke dogovorile drukčije.
  • Stranka može zatražiti izuzeće od troškova mirenja.
  • Neovisno o ishodu postupka, sud može stranci naložiti vraćanje troškova zbog očito nerazumnog odbijanja sudjelovanja u mirenju.
  • Ako se nagodba postigne prije početka sudske rasprave, stranci se vraća 100 % iznosa sudskih pristojbi.
  • Ako se nagodba postigne pred izmiriteljem u kasnijoj fazi postupka (nakon početka sudske rasprave), vraća se 75 % iznosa sudskih pristojbi.
  • U postupcima za razvod braka ili rastavu, ako su se stranke pomirile pred prvostupanjskim sudom i povukle tužbu, vraća se 100 % iznosa sudske pristojbe plaćene u trenutku pokretanja postupka. Ako su se stranke pomirile prije zaključenja postupka pred drugostupanjskim sudom, vraća se 50 % pristojbe plaćene za podnošenje žalbe.
  • U slučaju izvansudskog mirenja, naknadu koja se plaća izmiritelju određuje centar za mirenje ili se stranke dogovaraju o naknadi s izmiriteljem prije početka mirenja.
Posljednji put ažurirano: 23/09/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.