Obiteljsko mirenje

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1. Uređenje mirenja

U Španjolskoj ne postoji posebno zakonodavstvo o obiteljskom mirenju. Međutim, ono je kao građanska stvar uključeno u Zakon 5/12 od 6. srpnja 2012. o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima, kojim se općenito uređuje mirenje u tim područjima.

Članci 3. i 27. Zakona 5/12 sadržavaju posebna pravila o mirenju u prekograničnim stvarima.

Neke autonomne zajednice koje imaju nadležnost u tom području uredile su mirenje na način koji je poprilično sličan nacionalnom zakonodavstvu. Cjelokupno zakonodavstvo o mirenju na razini autonomnih zajednica dostupno je na:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2. Postupak obiteljskog mirenja

Obiteljsko mirenje u Španjolskoj u potpunosti je dobrovoljno i uređeno je, među ostalim, načelima povjerljivosti, jednakosti stranaka i nepristranosti izmiritelja.

Kako bi se olakšalo mirenje među ostalim u predmetima koji uključuju prekogranično obiteljsko mirenje, u općem zakonodavstvu o mirenju izričito se dopušta njegovo provođenje videokonferencijskim sustavima ili drugim elektroničkim sredstvima koja omogućuju prijenos zvuka ili slike. Stranke mogu pristupiti mirenju prije početka sudskog postupka, tijekom postupka, a čak i nakon njegova završetka kako bi se promijenio ishod ili olakšala provedba sudske odluke.

Postupak mirenja relativno je jednostavan, bez obzira na to kada se provodi. Stranke se obraćaju izmiritelju po vlastitom izboru ili, ako sudjeluju u obiteljskom postupku koji je u tijeku, izmiritelju kojeg je imenovao sudac. Prvo, održava se informativni sastanak kako bi stranke mogle saznati o postupku mirenja, a ako se obje slože s postupkom, on može započeti. Izmiritelj vodi rasprave u postupku mirenja kako bi se svakoj stranci omogućilo da iznese svoja stajališta i pokuša postići dogovor. Postupak završava s dogovorom ili bez dogovora o svim ili nekim pitanjima. Ishod se bilježi u izvješću, a ako je postignut dogovor, izvješće se mora dostaviti pravosudnom tijelu na odobrenje ili se, ako nema maloljetne djece ili djece s invaliditetom, može podnijeti javnom bilježniku koji bilježi dogovor u javnoj ispravi. Zatim slijedi izvršenje.

Ako stranke sudjeluju u mirenju prije početka postupka i postignu dogovor, sudski se postupak skraćuje jer se tada pokreće pojednostavnjeni postupak u kojem obje stranke podnose dogovor obiteljskom sudu (Juzgado de Familia), koji ga odobrava ako nije u suprotnosti sa zakonom ili s interesima maloljetne djece ili djece s invaliditetom koju par ima (vidjeti članak 777. Zakona o parničnom postupku).

Ako stranke ne pristupe mirenju prije početka sudskog postupka, sudac može, uzimajući u obzir okolnosti predmeta, odlučiti da bi stranke trebale pristupiti mirenju; obiteljski će ih sud tada uputiti na besplatan informativni sastanak. Ako odluče pristupiti mirenju, sudski se postupak ne obustavlja, osim ako stranke zatraže prekid postupka. Ako se naposljetku postigne dogovor, sud ga odobrava. Međutim, ako stranke ne postignu odgovor ili odbiju pristupiti mirenju, sudac donosi odluke o svim pitanjima o kojima se stranke ne slažu.

Obiteljsko se mirenje ne primjenjuje ako je u tijeku sudski postupak zbog rodno uvjetovanog nasilja između stranaka.

Informativni je sastanak besplatan, no troškove mirenja snose stranke, osim ako ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Sve informacije o tome što pravna pomoć podrazumijeva i koje zahtjeve osobe moraju ispunjavati kako bi imale pravo na nju možete pronaći na:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3. Zanimanje obiteljskog izmiritelja i pristup izmiriteljima

Izmiritelji moraju imati sveučilišnu diplomu ili završeno više strukovno obrazovanje, a moraju proći i posebno osposobljavanje kako bi mogli provoditi postupak mirenja u za to ovlaštenim ustanovama.

Za provođenje postupka obiteljskog mirenja nije nužno biti upisan u registre, no postoje registri u koje se izmiritelji mogu upisati na nacionalnoj razini (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación – Registar izmiritelja i ustanova za mirenje, čije su internetske stranice navedene u nastavku) i na razini autonomnih zajednica.

Kad je riječ o potonjoj razini, gotovo su sve autonomne zajednice uspostavile javnu službu za mirenje. Informacije o tome možete pronaći u odjeljku posvećenom mirenju na njihovim institucijskim internetskim stranicama, gdje se uz manje ili više pojedinosti objašnjava kako sustav mirenja funkcionira te se pružaju informacije o registru izmiritelja i poveznica na njega, ako takav registar postoji. Na internetskim se stranicama obično nalaze i obrasci za podnošenje zahtjeva za mirenje, u kojima se upućuje na specijalizirane agencije osnovane radi provođenja postupka mirenja.

Pri pronalasku obiteljskog izmiritelja razlikuju se dvije situacije: održava li se mirenje nakon početka sudskog postupka ili neovisno o njemu. Ako se mirenje traži nakon što je sudski postupak već započeo, nadležni obiteljski sud uputit će stranke tijelima zaduženima za mirenje koja su mu pridružena. S druge strane, ako se mirenje primjenjuje prije sudskog postupka ili izvan njega, stranke će same morati pronaći obiteljskog izmiritelja. Za to bi mogli biti korisni sljedeći izvori informacija:

–          prethodno spomenuti Registar izmiritelja i ustanova za mirenje na nacionalnoj razini:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones

–          sljedeće ustanove koje predlaže Ministarstvo pravosuđa:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

–          službe za mirenje u pojedinačnim provincijama koje predlaže Državno sudbeno vijeće (Consejo General del Poder Judicial):

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

–          službe za mirenje koje su osnovale autonomne zajednice; informacije o njima obično se mogu pronaći na institucijskim internetskim stranicama autonomnih zajednica.

Osim toga, više informacija o postupku obiteljskog mirenja, primjenjivom zakonodavstvu, službama za mirenje u raznim autonomnim zajednicama i o povezanim formalnostima može se pronaći na internetskim stranicama Državnog sudbenog vijeća:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Posljednji put ažurirano: 05/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.