Mediacija šeimos bylose

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Tarpininkavimas yra reglamentuojamas 2005 m. vasario 21 d. įstatymu. Šeimos taikinamasis tarpininkavimas, kaip ir bet koks kitas tarpininkavimas, gali būti vykdomas teismo procedūros (teisminis tarpininkavimas) arba ne teismo procedūros (savanoriškas tarpininkavimas) būdais.

Tarpininkavimas, kuris inicijuojamas prašant vienai iš šalių arba siūlant teisėjui, – tai procesas, kuriam vykdyti yra reikalingas šalių susitarimas.

Šalys susitaria dėl tarpininko, kurį gali patvirtinti Federalinė tarpininkavimo komisija, paskyrimo (Teismų kodekso 1734 straipsnio pirma pastraipa). Kiekviena šalis bet kuriuo metu gali užbaigti tarpininkavimą (Teismų kodekso 1729 straipsnis). Gali būti tarpininkaujama viso arba dalies ginčo nagrinėjimo metu (Teismų kodekso 1735 straipsnio 2 dalis).

Visais atvejais nagrinėjant Šeimos reikalų teismo bylas, kai tik šalys pateikia prašymą, Teismo kancleris jas informuoja apie tarpininkavimo galimybę ir joms suteikia visą reikalingą informaciją apie ginčo perdavimą tarpininkavimui (Teismų kodekso 1253b/1 straipsnis). Ištuokos dėl nesutaikomų sutuoktinių prieštaravimų atveju teisėjas gali nurodyti atidėti procedūrą ne ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, kad šalys galėtų daugiau sužinoti apie tarpininkavimą (Teismų kodekso 1255 straipsnio 6 dalies antra pastraipa). Tačiau Šeimos reikalų teismo draugiško ginčų sprendimo teisėjų kolegijos pabrėžia sutaikinimo koncepciją (Teismų kodekso 731 straipsnis), – šie teisėjai siekia sutaikyti šalis, net jeigu byloje jie neatsako už galutinį sprendimo priėmimą. Iš tiesų pagal Teismų kodeksą tarpininkavimo proceso metu teisėjas negali būti tarpininku.

Tarpininkaujant yra užtikrinamas visiškas konfidencialumas ir tarpininkas yra įpareigotas saugoti profesinę paslaptį (Teismų kodekso 1728 straipsnio 1 dalis).

Tarpininkavimo procedūrą sudaro trys etapai:

– tarpininko, kurį pasirenka teisėjas, paskyrimas,

– bylos atidėjimas vėlesniam laikui, už kurį atsako teisėjas, nustatantis išankstinį atlygį už paslaugas,

– tarpininkavimo rezultatai: jeigu tarpininkavimas baigiamas, šio susitarimo sąlygas šalys turi įforminti raštu (susitarimas dėl tarpininkavimo) ir šį susitarimo dokumentą gali patvirtinti teisėjas. Jeigu tarpininkavimas neužbaigiamas, šalys gali inicijuoti (arba tęsti) teisminį procesą arba bendru susitarimu prašyti, kad būtų paskirtas kitas tarpininkas.

Mokėtinus mokesčius, išlaidas ir mokėjimo sąlygas šalys ir tarpininkas nustato iš anksto.

Nuoroda į nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateiktas šeimos teisės klausimais akredituotų tarpininkų sąrašas: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Nuoroda į nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie šeimos taikinamąjį tarpininkavimą arba bendroji informacija apie taikinamąjį tarpininkavimą: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Nuoroda į nacionalinius teisės aktus, kuriais reglamentuojamas šeimos taikinamasis tarpininkavimas: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Paskutinis naujinimas: 17/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.