Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Mediacija šeimos bylose

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos taikinamojo tarpininkavimo procedūra

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas – savanoriškas procesas. Tačiau nuo 2014 m. balandžio mėn. Anglijoje ir Velse visi pareiškėjai (ne tik tie, kurie gauna valstybės finansavimą) turi apsvarstyti galimybę naudotis taikinamojo tarpininkavimo paslauga – prieš pareikšdami ieškinį teisme jie turi atvykti į informacijos apie taikinamąjį tarpininkavimą suteikimo ir vertinimo susitikimą (toliau – IATTSIVS), išskyrus jei taikomos kokios nors išimtys, pavyzdžiui, dėl smurto šeimoje. Būsimasis atsakovas taip pat turėtų dalyvauti šiame susitikime, jeigu į jį pakviečiamas. Jeigu ieškovas vis dėlto nusprendžia kreiptis į teismą, jis užpildo atitinkamą ieškinio skirsnį, kuriame nurodo, kad yra atleistas nuo dalyvavimo IATTSIVS arba kad jis šiame susitikime dalyvavo ir buvo nustatyta, jog taikinamasis tarpininkavimas nėra tinkama priemonė, arba kad jis naudojosi taikinamojo tarpininkavimo paslaugomis, tačiau susitarimas nepasiektas arba nepavyko išspręsti visų klausimų.

Daugiau viešos informacijos apie šeimos taikinamąjį tarpininkavimą galima rasti Jungtinės Karalystės vyriausybės interneto svetainėje.

Teisinė pagalba gali būti teikiama šeimos taikinamojo tarpininkavimo tikslais ir siekiant teikti teisines konsultacijas, kurios padėtų naudotis šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslauga. Daugiau informacijos apie teisinę pagalbą ir apie tai, ar turite teisę ją gauti, pateikiama šioje interneto svetainėje.

Šeimos taikinamojo tarpininko profesija

Šeimos taikinamojo tarpininko profesija – savarankiškai reglamentuojama profesija. Veikia įvairūs organai, kuriuos sudaro organizacijos narės, jungiančios taikinamuosius tarpininkus. Organizacijoms narėms atstovauja „skėtinė“ organizacija – Šeimos taikinamojo tarpininkavimo taryba (angl. Family Mediation Council, FMC). FMC įsteigta siekiant suderinti Anglijos ir Velso šeimos taikinamojo tarpininkavimo standartus. Ji atstovauja organizacijoms narėms ir šeimos taikinamiesiems tarpininkams, kai jie su vyriausybe derina su profesija susijusius klausimus.

Šeimos taikinamaisiais tarpininkais dirba įvairaus išsilavinimo asmenys, įskaitant teisininkus, gydytojus ir socialinius darbuotojus. Įvairios narius jungiančios ar akreditavimo organizacijos yra nustačiusios savo parengimo ir profesinius standartus, kurie atitinka mokymo reikalavimus. Šeimos taikinamojo tarpininkavimo standartų valdyba (angl. Family Mediation Standards Board) stebi ir reglamentuoja organizacijų (FMC narių) taikomus šeimos taikinamojo tarpininkavimo standartus.

FMC – nevyriausybinė organizacija, atliekanti labai svarbų vaidmenį atstovaudama jai priklausančioms organizacijoms – nevyriausybinėms organizacijoms ar asociacijoms, kurios taip pat yra FMC steigėjos. Svarbiausios iš jų yra šios:

ADR Group

Šeimos taikinamųjų tarpininkų asociacija

Nacionalinė šeimos taikinamojo tarpininkavimo tarnyba

Taikinamųjų tarpininkų kolegija

Resolution

The Law Society

Akredituotą šeimos taikinamąjį tarpininką galima rasti FMC interneto svetainėje.

Vietos šeimos taikinamąjį tarpininką galima rasti pasinaudojus paieškos funkcija Rasti vietos tarpininką.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.