Mediacija šeimos bylose

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas pirmiausia skirtas santuoką nutraukusiems, nutraukiantiems arba skyrium gyvenantiems tėvams, kurie kartu turi bent vieną nepilnametį vaiką ir kuriems nepavyko susitarti dėl klausimų, susijusių su vaiko gyvenimo sąlygomis (pvz., bendravimo su vaiku ir išlaikymo). Šeimos tarpininkas yra neutrali šalis ir padeda tėvams dalytis mintimis ir pasiekti abiem pusėms priimtiną susitarimą. Tarpininkavimo pagrindinis tikslas nėra sutaikyti ginčo šalis, o pasiekti veiksmingą sprendimą.

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas yra greitesnis, palankesnis ir tinkamesnis tėvų psichikos sveikatai sprendimas, be to, juo labiau atsižvelgiama į vaiko gerovę. Taikant šį metodą pasiekti tėvų susitarimai yra veiksmingesni, nei sudarytieji teismo procesuose. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tarpininkavimo šeimoje paslaugas taip pat nemokamai teikia valstybė. Norint pasinaudoti šia paslauga reikia kreiptis į Socialinio draudimo valdybą. Teisėjas teismo procese taip pat gali nurodyti taikyti šeimos taikinamąjį tarpininkavimą.

Pagal Valstybės remiamų šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslaugų įstatymą (est. riikliku perelepitusteenuse seadus) šeimos tarpininkas yra:

asmuo, tiesiogiai vykdantis taikinimo procedūrą pagal sutartinius santykius su Socialinio draudimo valdyba ir padedantis tėvams (toliau – tarpininkavimo šalys) išspręsti ginčą dėl jų nepilnamečio vaiko gyvenimo sąlygų, kuo geriau atsižvelgiant į vaiko interesus.

Pagal Taikinimo įstatymą (lepitusseadus) taikinimo tarpininkas turi būti:
1) fizinis asmuo, kuriam šalys pavedė tarpininkauti jų ginče (pvz., psichologijos ekspertas, socialinių klausimų (įskaitant vaikų apsaugą ir socialinį darbą) arba teisės specialistas).


Taikinimo tarpininkas gali veikti per juridinį asmenį, su kuriuo jis yra sudaręs darbo arba kitokią sutartį;
2) advokatas, kuris tuo tikslu yra pateikęs deklaraciją Estijos advokatūrai;
3) notaras, kuris tuo tikslu yra pateikęs deklaraciją Notarų rūmams;
4) įstatyme nustatytais atvejais – valstybė arba vietos valdžios mediacijos įstaiga.

Estijos Respublikoje šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslaugos reglamentuojamos šiais teisės aktais:

Šiuo metu Estijoje šeimos taikinimo tarpininkams atstovauja Estijos taikinimo tarpininkų asociacija (Eesti Lepitajate Ühing) ir Tarpininkavimo institutas (Lepituse Instituut). Taikinimo tarpininkų darbą valstybės remiamoje šeimos tarpininkavimo tarnyboje koordinuoja Socialinio draudimo valdyba.

Paskutinis naujinimas: 22/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.