Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos ir tarptautinėmis bendradarbiavimo priemonėmis skatinama kreiptis dėl tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose, kad ginčus būtų galima išspręsti greitai ir lengvai. Prancūzija įkūrė centrinės administracijos skyrių, skirtą skatinti tarpvalstybines bylas spręsti tarpininkavimo būdu. Be to, yra svarbu pristatyti ir nacionalinę tarpininkavimo reguliavimo tvarką, kuri taip pat taikoma nagrinėjant tarpvalstybines bylas.

Nacionalinė norminė sistema:

1995 m. vasario 8 d. Įstatymu Nr. 95-125, po kurio priimtas 1996 m. liepos 22 d. dekretas Nr. 2012-66, Prancūzijoje buvo įgyvendinta teisminio tarpininkavimo sistema. Bet kuris ginčą sprendžiantis teisėjas gali, gavęs šalių pritarimą, paskirti tarpininką, kuris yra kvalifikuota, nešališka ir nepriklausoma trečioji šalis.

1995 m. vasario 8 d. įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2011 m. lapkričio 16 d. Potvarkiu Nr. 2011-1540, kuriuo į nacionalinę teisę buvo perkelta 2008 m. gegužės 21 d. Direktyva 2008/52/EB. Šiuo įstatymu tarpininkavimas apibrėžiamas kaip struktūrinis procesas, kurio metu dvi ar daugiau šalių stengiasi pasiekti susitarimą, kad su trečiosios šalies pagalba taikiai išspręstų kilusį ginčą. Šiuo įstatymu nustatoma bendra įvairiems tarpininkavimo būdams taikoma sistema.

Šeimos taikinamojo tarpininkavimo veiklai vykdyti 2003 m. gruodžio 2 d. dekretu (Socialinės veiklos ir šeimos kodekso R.451-66 ir paskesni straipsniai) ir 2004 m. vasario 12 d. ir 2012 m. kovo 19 d. nutarimais buvo nustatytas valstybinis diplomas. Tačiau šiuo metu, norint verstis tarpininko šeimos klausimais profesija, šis diplomas nėra privalomas, ir šeimos taikinamasis tarpininkavimas nėra reglamentuojama profesija.

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas gali būti vykdomas:

1) be teismo proceso: tai vadinamasis įprastinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas; šiuo atveju šalys kreipiasi į tarpininką tiesiogiai;

2) vykstant teismo procesui: Civilinio proceso kodekso 1071 straipsnis, Civilinio kodekso 255 straipsnis ir 373-2-10 straipsnis;

  • šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas gali pasiūlyti šalims taikyti tarpininkavimo priemonę, ir, gavęs jų sutikimą, paskirti tarpininką šeimos klausimais. Jis ir suteiks tarpininkavimo paslaugas;
  • šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas gali nurodyti šalims susitikti su tarpininku šeimos klausimais. Jis joms suteiks informacijos apie šeimos taikinamojo tarpininkavimo tikslą ir procesą.

Susitarimą, kuris bus pasiektas šeimos taikinamojo tarpininkavimo proceso pabaigoje, turės patvirtinti šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas (Civilinio proceso kodekso 1534 ir 1565 bei tolesni straipsniai). Teisėjas patvirtina susitarimą, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad nebuvo atsižvelgta į visus vaiko interesus ir kad tėvų sutikimas nebuvo duotas laisva valia (Civilinio proceso kodekso 373-2-7 straipsnio 2 pastraipa) arba, vertinant bendrai, kad susitarimas gali kelti grėsmę viešajai tvarkai.

  • Kai tarpininkauja Tarptautinis šeimos tarpininkavimo skyrius (Cellule de médiation familiale internationale, CMFI), tarpininkavimas šeimai yra nemokamas. Mokestis mokamas, kai šalys tarpininkavimą patiki privačiam tarpininkui. Šalių finansinis įnašas atitinka oficialią tarpininkavimo paslaugų skalę, kuri grindžiama mokėjimo už kiekvieną sesiją ir už kiekvieną asmenį principu, ir nustatomas pagal šalių pajamas (galima kreiptis teisinės pagalbos arba į Išmokų šeimai fondą (Caisse d’Allocations Familiales)). Nuoroda į taikytinas Civilinio proceso kodekso nuostatas: čia Word (56 Kb) fr
  • Nuoroda į tinklalapį, kuriame pateikiama Teisingumo ministerijos informacija apie šeimos taikinamąjį tarpininkavimą
  • Nuoroda į tinklalapį, kuriame pateikiami tarpininkų sąrašai: jeigu norite rasti arčiausiai jūsų esantį šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslaugas teikiantį biurą, atlikite paiešką: skiltyje „Kategorijos“ įvedę reikšminį žodį „šeimos taikinamasis tarpininkavimas“: Teismai pagal regionus.

Tarptautinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas

Tarptautinėmis bendradarbiavimo šeimos bylose priemonėmis skatinama kreiptis dėl tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose (1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija ir reglamentas „Briuselis IIa“), kad būtų galima draugiškai susitarti dėl vaiko grąžinimo tarptautinio vaikų grobimo atveju arba susitarti dėl galimybės naudotis tėvų teise bendrauti su vaiku.

Suinteresuotieji asmenys gali:

1) kreiptis į laisvai samdomus arba savanoriškais pagrindais dirbančius tarpininkus (tarpininkų, galinčių dalyvauti nagrinėjant tarptautines šeimos bylas, sąrašas yra pateiktas interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (arba spustelėkite čia);

2) prašyti tarpininkavimo per specialų Tarptautinio šeimos tarpininkavimo skyrių Prancūzijos teisingumo ministerijos biure, kuris veikia kaip Prancūzijos centrinė institucija įgyvendinant 1980 m. spalio 25 d. ir 1996 m. spalio 19 d. Hagos konvencijas ir Reglamentą „Briuselis IIa“. Centrinė institucija siūlo naudotis tarpininkavimu jai perduotose bendradarbiavimo bylose, tačiau gali įsikišti ir kitose bylose, priklausomai nuo situacijos, pavyzdžiui, bylose, susijusiose su neteisėtu vaikų išvežimu, tarpvalstybinio bendravimo teisėmis ir tarpvalstybinio pobūdžio nepilnamečių apsauga.

Kad būtų pradėtas tarpininkavimo procesas, bent vienas iš tėvų turi gyventi Prancūzijoje, o kitas – užsienyje, kad ir kokia būtų jų pilietybė. Tarpininkavimo skyrius gaus vieno iš tėvų prašymą dėl tarptautinio šeimos tarpininkavimo ir tada pasiūlys tarpininkavimą kitam iš tėvų. Prašymas turi būti savanoriškas: Tarptautinio šeimos taikinamojo tarpininkavimo procese negali būti prievartos. Skyriaus tarpininkai savo pareigas vykdo nešališkai ir stropiai, o tarpininkavimui taikomas konfidencialumo principas.

Tarpininkavimo paslaugos, kurias teikia Teisingumo ministerijos Tarptautinis šeimos tarpininkavimo skyrius, yra nemokamos. Prašymas kartu su dokumentais, susijusiais su Prancūzijoje ar užsienyje šiuo metu vykstančiais ar anksčiau įvykusiais teismo procesais, turi būti siunčiamas paštu toliau nurodytu adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Be to, prašymą galima siųsti ir el. paštu: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Prancūzijos teisingumo ministerijos (Tarptautinio šeimos tarpininkavimo skyriaus) interneto svetainės nuoroda: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Paskutinis naujinimas: 25/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.