Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Teisės aktai

Šeimos taikinamajam tarpininkavimui taikomas 2012 m. vasario 24 d. Įstatymas dėl taikinamojo tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose ir 2012 m. birželio 25 d. Didžiosios Hercogystės teisės aktas dėl taikintojų šeimos ir teisės klausimais patvirtinimo tvarkos, specialiosios taikintojų mokymo programos ir nemokamos informacinės sesijos surengimo.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 1251-1 straipsnio 2 dalyje nurodytos bylos, kai teismas gali siūlyti šalims šeimos taikinamąjį tarpininkavimą. Tai yra:

  • santuokos nutraukimas, susituokusios poros separacija ir registruotą partnerystę sudariusios poros separacija, įskaitant likvidavimą, bendrosios nuosavybės ir nepadalytos nuosavybės padalijimą;
  • išlaikymo prievolės, prisidėjimas prie namų ūkio išlaidų, vaiko išlaikymas ir tėvų valdžia.

Procedūra

Šalys gali pasinaudoti taikinamuoju tarpininkavimu, dėl kurio susitarė (médiation conventionnelle) arba teisminiu šeimos taikinamuoju tarpininkavimu (médiation judiciaire familiale). Taikinamąjį tarpininkavimą pagal sutartį gali inicijuoti bet kuri šalis, neatsižvelgiant į jo dalyką, pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1251-22 straipsnio 2 dalį, nerengiant jokio teismo ar arbitražo proceso. Taikinamojo tarpininkavimo proceso taisyklės nustatomos rašytinėje sutartyje, kurią pasirašo šalys ir taikintojas. Jeigu taikinamasis tarpininkavimas vykdomas pagal sutartį, šalys gali kviesti teisingumo ministro patvirtintą ar kitą taikintoją.

Jeigu vienas iš naujojo Civilinio proceso kodekso 1215-1 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų ginčų perduodamas teismui, teismas gali siūlyti šalims šeimos taikinamąjį tarpininkavimą. Teismas įpareigoja surengti nemokamą informacinę sesiją, kurią veda patvirtintas taikintojas arba taikintojas, kuriam Liuksemburge netaikomi patvirtinimo reikalavimai, jeigu jis atitinka lygiaverčius arba iš esmės panašius reikalavimus kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 1251-3 straipsnio 1 dalį. Kiti susitikimai kainuoja 57 EUR (šis įkainis nustatytas Didžiosios Hercogystės teisės akte). Teismas nustato taikinamojo tarpininkavimo trukmę (ji negali viršyti 3 mėnesių). Tačiau šalys susitarimu gali ją pratęsti. Asmenys, neturintys pakankamai išteklių, gali gauti finansinę paramą bet kuriam teisminiam šeimos taikinamojo tarpininkavimo procesui.

Svarbu pažymėti, kad susitarimai, sudaryti per tokį procesą, turi tokią pat įrodomąją galią kaip teismo sprendimai. Tokie taikinamojo tarpininkavimo metu sudaryti susitarimai, nesvarbu, ar jie sudaryti užsienyje, ar nacionaliniu lygmeniu, gali būti vykdomi pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų. Apylinkės teismo (tribunal d’arrondissement) pirmininkaujančiam teisėjui patvirtinus visą susitarimą ar jo dalį susitarimas tampa vykdytinas. Šeimos taikinamojo tarpininkavimo bylose teismas patikrina, ar susitarimas atitinka viešąją tvarką ir ar jis neprieštarauja vaikų interesams, kad ginčas yra tinkamas spręsti taikinamojo tarpininkavimo tvarka ir kad taikintojas yra šiuo tikslu patvirtintas teisingumo ministro.

Naudingos nuorodos:

Patvirtintų taikintojų sąrašas

Teisingumo ministerija (bendra informacija apie taikinamąjį tarpininkavimą civilinėse ir komercinėse bylose)

Paskutinis naujinimas: 09/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.