Mediacija šeimos bylose

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

ŠEIMOS TAIKINAMASIS TARPININKAVIMAS PORTUGALIJOJE

Savanoriškas dalyvavimas ir reikalavimas, kad susitarimą patvirtintų teismas ar civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas

Portugalijoje susitaikymas yra savanoriškas. Šeimos ginčo dėl vaikų šalys arba sutuoktiniai abipusiu susitarimu gali naudotis valstybiniu arba privačiu šeimos taikinamuoju tarpininkavimu. Teismas taip pat gali siūlyti šeimai pasinaudoti tarpininkavimu, tačiau negali nurodyti naudotis tarpininkavimu be šeimos sutikimo.

Šeimos taikinamuoju tarpininkavimu galima pasinaudoti prieš ieškinį pateikiant teismui arba Civilinės metrikacijos įstaigai (port. Conservatória do Registo Civil) arba ieškinį jau pradėjus nagrinėti. Bet kuriuo atveju su šeimos byla susijusį susitarimą turi patvirtinti teismas arba civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas, tik tada susitarimas taps vykdytinas. Šalių atstovai (jei jų yra) taip pat gali dalyvauti tarpininkavimo sesijose ir praktiškai kartais taip daro. Tarpininkavimui taikomi bendrieji principai yra nustatyti 2013 m. balandžio 19 d. Įstatymu Nr. 29/2013.

Tarpininkavimas teismo procese

Jeigu šalys pasinaudoja šeimos taikinamuoju tarpininkavimu prieš pateikdamos ieškinį ir sudaro susitarimą, šalys turėtų kreiptis į pasirinktą Civilinės metrikacijos įstaigą, kad ji patvirtintų susitarimą. Tokiuose susitarimuose gali būti aptarti klausimai dėl sutuoktinių (pvz., dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių išlaikymo išmokų, šeimos būsto, buvusio sutuoktinio pavardės naudojimo) ir dėl vaikų (pvz. prie susitarimo dėl santuokos nutraukimo pridedamas susitarimas dėl tėvų pareigų arba dėl suaugusio palikuonio išlaikymo išmokų). Prieš civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui patvirtinant susitarimą, prokuratūra (port. Ministério Público) parengia nuomonę dėl susitarimo nuostatų, susijusių su tėvų pareigomis nepilnamečiams.

Jeigu šeimos taikinamasis tarpininkavimas vyksta prieš pateikiant ieškinį teismui ir vienintelis jo tikslas yra susitarti dėl tėvų pareigų nepilnamečiams (be pridedamo susitarimo dėl santuokos nutraukimo arba teisminės separacijos), šalys turės prašyti kompetentingo teismo patvirtinti susitarimą.

Jeigu šeimos taikinamasis tarpininkavimas vyksta tebevykstant teisminiams veiksmams, tarpininkavimo eiga yra tokia:

  • Kai teisme sprendžiamas tėvų pareigų klausimas (pvz., dėl globos, lankymo, nepilnamečių išlaikymo išmokų), vykdomas specialus techninio nagrinėjimo ir tarpininkavimo etapas. Jeigu šalys pakviečiamos susitikti su teisėju, bet joms susitarti nepavyksta, teisėjas atideda derybas dviem–trims mėnesiams ir pasiūlo šalims pasinaudoti vienu iš šių alternatyvių mechanizmų: tarpininkavimu, jei šalys su tuo sutinka arba to prašo, arba specialiu techniniu nagrinėjimu, kurį vykdo teismo techninės paramos tarnybos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, derybos atnaujinamos ir, jei vienu iš pirmiau paminėtų būdų buvo susitarta, teisėjas susitarimą apsvarsto ir patvirtina. Jeigu susitarimas nesudaromas, prasideda bylinėjimosi etapas.
  • Paprastai visose civilinėse bylose, įskaitant sutuoktinių bylas (pvz. dėl santuokos nutraukimo, teisminės separacijos, sutuoktinių ir buvusių sutuoktinių išlaikymo išmokų, šeimos būsto priteisimo, kai nėra pradinės sutarties) pagal Civilinio proceso kodekso (port. Código de Processo Civil) 273 straipsnį teismui leidžiama stabdyti procesą ir perduoti bylą spręsti tarpininkavimo būdu, nebent kuri nors iš šalių tam prieštarauja.
  • Pagal Civilinio proceso kodekso 272 straipsnio 4 dalį šalys taip pat gali abipusiu susitarimu prašyti sustabdyti procesą trims mėnesiams ir kreiptis į tarpininką savo iniciatyva.

Jeigu pirmiau nurodytais atvejais susitariama tarpininkavimo būdu, teismo procesui tebevykstant, šalys privalo prašyti teismo patvirtinti susitarimą.

Ieškiniai šeimos bylose, kurios priklauso civilinės metrikacijos įstaigos kompetencijai, turi būti teikiami kartu su išankstiniu abiejų šalių susitarimu, antraip jie patenka į teismų kompetencijos sritį. Dėl tos priežasties prieš pateikiant ieškinį gali būti naudinga pasinaudoti tarpininkavimu šalių iniciatyva. Po to, kai procedūra pradedama civilinės metrikacijos įstaigoje, pagal 2001 m. spalio 13 d. Įstatyminio dekreto Nr. 272/2001 14 straipsnio 3 dalį civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnas turėtų informuoti santuoką nutraukti norinčius sutuoktinius apie galimybę pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis. Pagal šią nuostatą šalims leidžiama, civilinės metrikacijos įstaigoje abipusiu susitarimu pradėtai santuokos nutraukimo procedūrai tebevykstant, kreiptis į tarpininką, kad šalys galėtų susitaikyti, arba, jei prokuratūra tai siūlo, kad tarpininkas peržiūrėtų prie susitarimo dėl santuokos nutraukimo pridėtą susitarimą dėl tėvų pareigų.

Valstybinio arba privataus tarpininko pasirinkimas, tarpininkavimo trukmė ir išlaidos

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas, remiantis Civilinio proceso kodekso 272 straipsnio 4 dalimi, paprastai trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Tarpininkavimas gali trukti ilgiau tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais.

Jeigu šalys nori pasinaudoti privačiomis tarpininko paslaugomis, jos turi sumokėti mokesčius tarpininkui. Ši suma, tarpininkavimo taisyklės ir grafikas nustatomi tarpininkavimo protokole, kurį šalys ir tarpininkas pasirašo tarpininkavimo pradžioje. Teisingumo ministerija tvarko valstybinių ir privačių tarpininkų sąrašą ir šalys gali su juo susipažinti prieš pasirinkdamos privatų tarpininką.

Norėdamos pasinaudoti valstybinio tarpininkavimo paslauga, šalys turėtų kreiptis į Teisingumo politikos generalinio direktorato (port. Direcção Geral da Política de Justiça) Alternatyvaus ginčų sprendimo biurą (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) su prašymu surengti įvadinę tarpininkavimo sesiją. Sesiją galima užsakyti telefonu (+351 808 26 2000) arba užpildžius formą internete. Per išankstinį susitikimą su viešuoju tarpininku šalys ir tarpininkas pasirašo tarpininkavimo protokolą. Nustatomas tarpininkavimo laikotarpis, susitikimų laikas ir paaiškinamos procedūros taisyklės.

Valstybinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas kainuoja 50 EUR kiekvienai šaliai, nepriklausomai nuo to, kiek sesijų planuojama surengti. Šį 50 EUR mokestį kiekviena šalis sumoka valstybinio tarpininkavimo procedūros pradžioje. Valstybinio tarpininkavimo paslaugas teikiančių tarpininkų mokesčių išlaidas dengia ne šalys. Pagal įstatymu nustatytą kainoraštį jas dengia Teisingumo politikos generalinis direktoratas.

Susitikimai su valstybiniu tarpininku gali vykti Teisingumo politikos generalinio direktorato patalpose arba savivaldybės, kurioje šalys gyvena, paskirtose patalpose.

Kalbant apie valstybines tarpininkavimo paslaugas, šalys gali rinktis tarpininką iš tarpininkų, atrinktų teikti valstybines tarpininkavimo paslaugas, sąrašo. Jei jos to nepadaro, Teisingumo politikos generalinio direktorato Alternatyvaus ginčų sprendimo biuras paskirs vieną tarpininką iš valstybinių tarpininkų sąrašo eilės tvarka, atsižvelgdamas į atstumą iki šalių gyvenamosios vietos. Paprastai tarpininkas paskiriamas elektroninėmis priemonėmis.

Jei šalys turi teisę gauti teisinę pagalbą, ji gali apimti tarpininkavimo išlaidas.

Tarpvalstybinis tarpininkavimas ir tarpininkavimas dalyvaujant keliems tarpininkams

Jeigu kyla tarpvalstybinis ginčas ir dėl to tiesiogines sesijas surengti neįmanoma, galima naudotis vaizdo konferencijų sistemomis.

Portugalijoje tarpininkai iš kitų valstybių narių gali užsiregistruoti, kad būtų įtraukti į Teisingumo ministerijos sudaromą šeimos taikintojų sąrašą (į jį įtraukiami valstybiniai ir privatūs tarpininkai), ir gali būti atrenkami į valstybinių šeimos taikintojų sąrašą (viešojo konkurso būdu). Abiem atvejais tai bus daroma tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos nacionaliniams tarpininkams.

Portugalijoje tarpininkavimas dalyvaujant keliems tarpininkams yra leidžiamas ir valstybinėje sistemoje, ir privataus tarpininkavimo sistemoje. Tarpininkavimą dalyvaujant keliems tarpininkams gali rinktis šalys arba jis gali vykti tarpininkui pasiūlius, jei manoma, kad toks metodas byloje tinkamiausias.

Naudingos nuorodos / taikomi teisės aktai

Apsilankykite Teisingumo politikos generalinio direktorato interneto svetainėje:

Prašymus dėl valstybinio tarpininkavimo galima teikti telefonu (+ 351) 808262000 arba užpildžius formą internete.

Jei norite sužinoti, kiek kainuoja valstybinis tarpininkavimas, spustelkite šią nuorodą:

Pedir mediação familiar | Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

Privataus tarpininkavimo kainos gali skirtis nuo nurodytųjų už valstybinį tarpininkavimą.

 

Baigiamoji pastaba

Šioje faktų suvestinėje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir nėra baigtinė. Kontaktiniam asmeniui, Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose, teismams ar kitiems asmenims ji nėra privaloma. Ja nesiekiama pakeisti susipažinimo su galiojančiais taikomais teisės aktais.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.