Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Mediacija šeimos bylose

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos taikinamojo tarpininko profesija

Škotijos vyriausybė skatina sprendžiant šeimos ginčus naudotis alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis, tarp jų – taikinamojo tarpininkavimo paslauga, tačiau smurto šeimoje atvejais taikinamasis tarpininkavimas nėra tinkama priemonė. Šeimos taikinamasis tarpininkavimas – savanoriškas procesas. Škotijoje nėra prievolės naudotis alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis arba taikinamojo tarpininkavimo paslauga, nors kai šeimos byla atsiduria teisme, teisėjas gali paprašyti, kad būtų pasinaudota šia paslauga.

Jei norite, kad taikinamojo tarpininkavimo susitarimas būtų vykdomas Škotijoje, galite taikyti vieną iš toliau nurodytų procedūrų:

• galite kreiptis į Sesijų teismą arba Šerifų teismą su prašymu teisminiu lygmeniu pripažinti taikinamojo tarpininkavimo būdu pasiektą susitarimą. Tai reiškia, kad teismas pasinaudoja savo teise taikinamojo tarpininkavimo susitarimą pakeisti į teismo nutartį;

• kitas galimas sprendimas – įrodymo galią turinčius rašytinius susitarimus galima užregistruoti Tarybos ir Sesijų teismo arba Šerifų teismo registre, kad jie taptų vykdytini. Įrodymo galią turintis dokumentas – tai dokumentas, kuris atitinka formalius kriterijus, kad galėtų būti laikomas pasirašytu be kitų įrodymų. Taisyklės dėl įrodymo galią turinčių dokumentų išdėstytos 1995 m. Reikalavimų rašytiniams dokumentams akte (Škotija). Norėdami užregistruoti susitarimą Tarybos ir Sesijų teismo registre, turite kreiptis į Škotijos registrų tvarkytoją.

Susitarimą užregistravus vykdyti, jis pripažįstamas autentišku dokumentu.

Susitarimai, patvirtinti teismo arba užregistruoti vienu iš pirmiau aprašytų būdų, gali būti vykdytini kitose ES valstybėse narėse.

Informacijos apie taikinamąjį tarpininkavimą Škotijoje galima rasti Škotijos taikinamojo tarpininkavimo tinklo interneto svetainėje.

Šeimos taikinamąjį tarpininkavimą reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai

Šeimos ginčuose naudotis taikinamojo tarpininkavimo paslauga neprivaloma, taigi nacionalinės teisės aktų yra palyginti nedaug.

Tačiau 1995 m. Civilinių įrodymų (Šeimos taikinamojo tarpininkavimo) įstatyme (Škotija) nustatyta, kad informacija apie tai, kas vyko per šeimos taikinamojo tarpininkavimo procesą, Škotijos teismuose nėra priimtina kaip įrodymas.

Paskutinis naujinimas: 11/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.