Mediacija šeimos bylose

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Slovėnijoje tarpininkavimas reglamentuojamas Tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose įstatymu (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ZMCGZ, Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys), UL RS Nr. 56/08). Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalį įstatymu remiamasi, kai tarpininkaujama šeimos bylose nagrinėjant pretenzijas, dėl kurių šalys gali laisvai susitarti ir kurias gali laisvai išspręsti. Be to, šeimos santykiams taikomas Alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymo teismo bylose įstatymas (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS, UL RS Nr. 97/09 ir Nr. 40/12 – ZUJF). Pagal šį įstatymą teismas privalo leisti šalims teisinį ginčą spręsti tarpininkavimo būdu.

Įstatymo ZARSS 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tarpininkavimas sprendžiant ginčus dėl tėvų ir vaikų santykių yra nemokamas, nes visas mokesčių tarpininkui ir tarpininko kelionės išlaidas dengia teismas, ne šalys. Tai taip pat galioja byloms, kuriose, be ginčo dėl tėvų ir vaikų santykių, tarpininkavimo būdu sprendžiami klausimai dėl sutuoktinių turtinių santykių.

Pagal Tarpininkų teismo programose taisyklių Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, UL RS Nr. 22/10 ir Nr. 35/13) 2 straipsnį tarpininkų sąrašą pagal įstatymą ZARSS administruojantis teismas, atsižvelgdamas į programos poreikius, nusprendžia, kiek daugiausiai tarpininkų galima įrašyti į konkrečios srities sąrašą. Tarpininkavimo šeimos bylose atvejais priimdamas sprendimą dėl tarpininkų skaičiaus sąraše teismas privalo atsižvelgti į tai, kad tarpininkavimą sprendžiant ginčus dėl tėvų ir vaikų santykių gali vykdyti du tarpininkai, vienas kurių turi būti išlaikęs advokatūros egzaminą, o kitas turėti ekspertinių žinių ir patirties psichologijos arba kitoje panašioje srityje.

Mūsų įstatymuose nėra kitų tarpininkavimo šeimos bylose taisyklių. Naujajame Šeimos kodekse tarpininkavimo šeimos bylose tvarka turėtų būti išdėstyta išsamiau.

Tarpininkų sąrašas pagal sritis ir konkrečius teismus pateiktas konkrečių teismų interneto svetainėse, taip pat Teisingumo ministerijos interneto svetainėje – Teisingumo ministerija veda centrinį teismo programose pagal įstatymą ZARSS dalyvaujančių tarpininkų registrą.

Susiję interneto svetainių saitai:

Bendra informacija apie tarpininkavimą (atskiros informacijos apie tarpininkavimą šeimai saito nėra)

Centrinis tarpininkų registras

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.