Mediacija šeimos bylose

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1. Taikinimo taisyklės

Ispanijoje specialių sutuoktinių taikinimo taisyklių nėra. Tačiau sutuoktinių taikinimas kaip civilinės teisės klausimas įtrauktas į 2012 m. liepos 6 d. Įstatymą 5/12 dėl tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose, kuriame reglamentuotos bendrosios taikinimo šiose srityse sąlygos.

Pirmiau minėto Įstatymo 5/12 3 ir 27 straipsniuose numatytos specialios taisyklės dėl taikinimo tarpvalstybiniais klausimais.

Kai kuriose autonominėse srityse, kurios turi jurisdikciją šioje srityje, taikinimas reglamentuotas gana panašiai kaip nacionalinės teisės aktuose. Visi autonominių sričių lygmeniu priimti teisės aktai dėl taikinimo skelbiami adresu

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2. Sutuoktinių taikinimo procedūra

Sutuoktinių taikinimas Ispanijoje visiškai neprivalomas; jam taikomi, be kita ko, konfidencialumo, šalių lygybės ir taikintojo nešališkumo principai.

Siekiant palengvinti taikinimą tais atvejais, kurie, be kita ko, susiję su tarpvalstybiniu sutuoktinių taikinimu, pagal bendruosius taikinimo teisės aktus aiškiai leidžiama šią procedūrą rengti per vaizdo konferenciją arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis galima perduoti balsą ar vaizdą. Šalys gali kreiptis dėl taikinimo prieš teismui pradedant nagrinėti bylą arba jau tada, kai ji nagrinėjama, ir net po to, kai ji išnagrinėta, kad pakeistų bylos baigtį arba kad būtų lengviau įvykdyti teismo sprendimą.

Taikinimo procedūra yra pakankamai paprasta neatsižvelgiant į tai, kada ji vykdoma. Šalys kreipiasi į jų pasirinktą arba, jei jos dalyvauja nagrinėjamoje šeimos byloje – į teisėjo paskirtą taikintoją. Pirmiausia surengiama informacinė sesija, kad šalys sužinotų apie taikinimo procedūrą ir, jei abi šalys su taikinimo procedūra sutinka, kad ji galėtų būti pradedama. Taikintojas vadovauja taikinimo sesijoms, kad kiekviena iš šalių galėtų išdėstyti savo poziciją ir kad šalys bandytų sudaryti susitarimą. Procedūra baigiama sudarius susitarimą visais klausimais ar dėl jų dalies arba jo nesudarius. Rezultatas įrašomas į ataskaitą ir, jei sudaromas susitarimas, jis turi būti pateiktas teisminei institucijai patvirtinti, arba, jei sutuoktiniai neturi nepilnamečių ar neįgalių vaikų, ataskaita gali būti pateikiama notarui, kuris gali ją užregistruoti viešame akte. Tada ją galima vykdyti.

Jeigu šalys dalyvauja taikinimo procedūroje prieš pradedant nagrinėti bylą ir pasiekia susitarimą, teisinis procesas paspartinamas, nes šalys dalyvauja supaprastintoje procedūroje ir abi pateikia susitarimą Šeimos bylų teismui (isp. Juzgado de Familia), o teismas patvirtina susitarimą, jei jis neprieštarauja teisei arba sutuoktinių nepilnamečio ar neįgalaus vaiko interesams, jei pora turi tokių vaikų. (Žr. Civilinio proceso kodekso 777 straipsnį)

Jeigu teismo procesas prasidėjo ir šalys nesikreipė dėl taikinimo, teisėjas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali sutikti su tuo, kad šalys kreiptųsi dėl taikinimo, ir Šeimos bylų teismas pasiūlo jiems nemokamą informacinę sesiją. Jei šalys nusprendžia kreiptis taikinimo, teismo procesas sustabdomas tik kai to prašo šalys, o jei galiausiai pasiekiamas susitarimas, jį tvirtina teismas. Tačiau jeigu susitarimas nepasiekiamas arba šalys nenorėjo pasinaudoti taikinimu, teismo sprendimas priimamas visais aspektais, dėl kurių šalys nesutaria.

Sutuoktinių taikinimas neįmanomas, jei tarp šalių nagrinėjama byla dėl smurto dėl lyties.

Informacinė sesija yra nemokama, tačiau pats taikinimas kainuoja ir jo išlaidas padengia šalys, nebent jos turi teisę gauti teisinę pagalbą. Visa informacija apie teisinės pagalbos turinį ir reikalavimus, kurių reikia laikytis, kad ji būtų suteikta, pateikiama adresu

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3. Sutuoktinių taikintojo profesija ir galimybė kreiptis į taikintoją

Taikintojas turi turėti universitetinį arba aukštesnįjį profesinį išsilavinimą, be to, jis turi būti specialiai išmokytas būti sutuoktinių taikintoju (mokymus rengia šiuo tikslu akredituotos institucijos).

Norint būti sutuoktinių taikintoju nereikalaujama registruotis jokiame registre, tačiau yra įsteigti registrai, kuriuose sutuoktinių taikintojai gali registruotis nacionaliniu (Taikintojų registras ir Taikinimo institucijos, kurių interneto svetainė nurodyta toliau – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) ir autonominių sričių lygmeniu.

Pastaruoju lygmeniu kone visos autonominės sritys yra įsteigusios viešą taikinimo tarnybą. Daugiau informacijos apie tai pateikiama šių institucijų interneto svetainių taikinimo skiltyje, kurioje daugiau ar mažiau išsamiai paaiškinama, kaip veikia sutuoktinių taikinimo sistema, ir pateikiama informacija apie taikintojų registrą bei nuoroda į jį (jei toks registras yra). Be to, interneto svetainėse dažnai pateikiamos taikinimo prašymo formos, kuriose nurodomos specializuotos agentūros, įsteigtos sutuoktinių taikinimui organizuoti.

Siekdami susirasti sutuoktinių taikintoją, turėtumėte nuspręsti, ar taikinimas turėtų vykti jau po bylos iškėlimo, ar nepriklausomai nuo bylos iškėlimo. Jeigu sutuoktinių taikinimo prašoma jau prasidėjus bylai, atitinkamas Šeimos bylų teismas nukreipia šalis į jam pavaldžias sutuoktinių taikinimo įstaigas, o jeigu taikinimas naudojamas prieš iškeliant bylą ar ne bylos nagrinėjimo tvarka, šaliai reikės kreiptis į sutuoktinių taikintoją. Gali būti naudingi šie informacijos šaltiniai:

–         taikintojų registras ir minėtos nacionalinio lygmens taikinimo institucijos:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones

– toliau išvardytos Teisingumo ministerijos nurodytos institucijos:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

–          taikinimo tarnybos, kurias kiekvienai provincijai nurodo Bendroji teismų taryba (isp. Consejo General del Poder Judicial):

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

–          įvairių autonominių sričių įsteigtos taikinimo tarnybos. Paprastai informacija pateikiama institucinėse autonominių sričių interneto svetainėse.

Be to, daugiau informacijos apie sutuoktinių taikinimo procedūrą, taikytinus teisės aktus, įvairiose autonominėse srityse veikiančias taikinimo tarnybas ir atitinkamus formalumus pateikiama Bendrosios teismų tarybos interneto svetainėje

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Paskutinis naujinimas: 05/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.