Mediācija ģimenes lietās

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Austrijā, izskatot ģimenes tiesību lietas, tiesa dara visu iespējamo, lai panāktu mierizlīgumu. Šajā nolūkā tā var likt apmeklēt informatīvo sēdi par mediāciju vai ieteikt mediācijas izmantošanu (Likuma par bezstrīdus tiesvedību (Außerstreitgesetz) 107. panta 3. punkta 2. apakšpunkts). Lai gan mediatoru komandas, kuras veido mediatori no divām valstīm, atbilst Austrijā pastāvošajām prasībām attiecībā uz mediāciju ģimenes lietās, katrā atsevišķā gadījumā tās jāizveido no jauna ar Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) kā centrālajās iestādes un privāto mediācijas asociāciju starpniecību.

Lapa atjaunināta: 05/06/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.