Mediācija ģimenes lietās

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediāciju reglamentē 2005. gada 21. februāra likums. Mediāciju ģimenes lietās tāpat kā jebkuru citu mediāciju var veikt tiesvedības kontekstā (juridiskā mediācija) vai bez tiesvedības (brīvprātīga mediācija).

Mediācijas procesā, kas sākts pēc vienas puses pieprasījuma vai ko ierosinājis tiesnesis, nepieciešams panākt pušu vienošanos.

Puses vienojas par mediatora iecelšanu (Code judiciaire jeb Tiesu kodeksa 1734. panta 1. apakšpunkts), kuru var apstiprināt Federālā starpniecības komisija. Mediāciju jebkurā laikā var izbeigt jebkura puse (Tiesas kodeksa 1729. pants). Mediācija var būt saistīta ar strīdu pilnībā vai tā daļu (Tiesu kodeksa 1735. panta 2. punkts).

Visās lietās, kas ir ģimenes tiesas kompetencē, pie pieteikuma iesniegšanas tiesas sekretārs informē puses par iespēju izmantot mediāciju un sniedz tām visu attiecīgo informāciju (Tiesu kodeksa 1253ter/1. pants). Attiecībā uz laulības šķiršanu laulības nenovēršamas izjukšanas gadījumā tiesnesis var dot rīkojumu apturēt procedūru uz periodu, kas nepārsniedz vienu mēnesi, lai puses varētu iegūt informāciju par mediāciju (Tiesu kodeksa 1255. panta 6. punkta 2. apakšpunkts). Tomēr ģimenes tiesu mierizlīguma nodaļu pamatā ir izlīguma jēdziens (Tiesu kodeksa 731. pants) — tiesneši cenšas panākt pušu izlīgumu pat tad, ja viņi netaisa galīgo spriedumu lietā. Tiesneši saskaņā ar Tiesu kodeksu nav pilnvaroti būt mediatori.

Mediācija tiek veikta pilnīgi konfidenciāli, un mediatoram ir jāpilda dienesta noslēpuma neizpaušanas saistības (Tiesu kodeksa 1728. panta 1. punkts).

Mediācijas procesam ir trīs posmi:

- tiesnesis ieceļ mediatoru;

- tiesnesis atliek lietas izskatīšanu uz vēlāku datumu un nosaka avansa maksājumu;

- mediācijas rezultāts: ja tā ir sekmīga, puses rakstiski apstiprina vienošanās (mediācijas līguma) noteikumus, un tos var apstiprināt tiesnesis. Ja mediācija ir nesekmīga, puses var sākt (vai turpināt) tiesvedību vai kopīgi pieprasīt iecelt citu mediatoru.

Puses un mediators iepriekš vienojas par maksājumu un izdevumu apjomu un maksāšanas nosacījumiem.

Saite uz ģimenes lietu mediatoru valsts tīmekļa vietni: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Saite uz valsts tīmekļa vietni, kas sniedz informāciju par mediāciju ģimenes lietās un mediāciju vispārīgos jautājumos: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Saite uz valsts tiesību aktiem ģimenes lietu mediācijā: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Lapa atjaunināta: 17/01/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.