Mediācija ģimenes lietās

Čehija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Čehijas Republikā mediāciju reglamentē Likums Nr. 202/2012 par mediāciju (turpmāk – „Likums”), kas stājās spēkā 2012. gada 1. septembrī un ar ko īstenoja Direktīvu Nr. 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās.

Šis Likums reglamentē mediācijas noteikumus civillietās (tostarp ģimenes lietās). Lai persona tiktu reģistrēta mediatoru reģistrā un būtu pilnvarota strādāt par mediatoru saskaņā ar Likumu, mediatoram ir jānokārto specializēts eksāmens.

Gadījumos, kad tas ir lietderīgi un atbilstoši, tiesa, vienlaikus apturot tiesvedību, var likt pusēm tikties ar reģistrētu mediatoru, un kopējo šādu sēžu laiku var noteikt līdz trim stundām. Ja kāda puse bez pamatota iemesla atsakās apmeklēt šādu sēdi ar mediatoru, tiesa — atkāpjoties no ierastās prakses — var šo pusi sodīt, nepiespriežot visu vai daļēju tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu gadījumā, kad lieta ir izspriesta par labu šai pusei.

Saite uz Čehijas Republikas tīmekļa vietni, kur pieejams to reģistrēto mediatoru saraksts, kuri strādā ģimenes lietu jomā:

https://mediatori.justice.cz

Saite uz Čehijas Republikas tīmekļa vietni, kas sniedz informāciju par mediāciju ģimenes lietās vai vispārēju informāciju par mediāciju:

šāda tīmekļa vietne nav pieejama.

Saites uz tīmekļa vietnēm, kurās pieejami Čehijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē mediāciju ģimenes lietās:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (likuma teksts angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 25/03/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.