Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Mediācija ģimenes lietās

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās

Mediācija ģimenes lietās ir brīvprātīga. Tomēr kopš 2014. gada aprīļa Anglijā un Velsā visiem pieteikuma iesniedzējiem (ne tikai tiem, kas saņem valsts finansējumu), pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, ir jāapsver mediācijas izmantošana, apmeklējot “Mediācijas informatīvo un novērtējuma sanāksmi” (MIAM), ja vien netiek piemērots izņēmuma gadījums, piemēram, vardarbība ģimenē. Tiek paredzēts, ka to apmeklēs arī potenciālais atbildētājs, ja tiks uzaicināts to darīt. Ja pieteikuma iesniedzējs vēršas tiesā, tam jāaizpilda attiecīgā pieteikuma iedaļa, lai apstiprinātu, ka pieteicējs ir vai nu atbrīvots no MIAM, vai ir apmeklējis MIAM un mediācija netika atzīta par piemērotu, vai arī mediācija tika izmantota, taču neveiksmīgi, vai arī ar to nav bijis iespējams atrisināt visus jautājumus.

Papildu publiskie informatīvie materiāli par mediāciju ģimenes lietās ir pieejami Apvienotās Karalistes valdības tīmekļa vietnē.

Lai atbalstītu mediāciju ģimenes lietās, saņemot mediāciju ģimenes lietās un juridiskās konsultācijas, ir iespējams saņemt arī juridisko palīdzību. Sīkāka informācija par juridisko palīdzību, tostarp par to, vai Jūs varat saņemt juridisko palīdzību, ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Mediācijas speciālists ģimenes lietās

Ģimenes lietu mediācijas speciālisti ir pašorganizēta profesija, kurai ir vairākas dalīborganizācijas, kurās ir apvienojušies mediatori. Šīs dalīborganizācijas pārstāv jumta organizācija — Ģimenes lietu mediācijas padome (Family Mediation Council, FMC). FMC tika izveidota, lai saskaņotu standartus, ko piemēro ģimenes lietu mediācijai Anglijā un Velsā, un tā pārstāv tās dalīborganizācijas un ģimenes lietu mediācijas speciālistus šīs profesijas pārstāvju attiecībās ar valdību.

Ģimenes lietu mediatoriem ir dažādas darbības jomas, tostarp juridisko, terapeitisko un sociālo pakalpojumu sniegšana. Dažādās dalīborganizācijas vai akreditācijas organizācijas uztur pašas savus mācību un profesionālo standartu kopumus, kuros ietvertas mācībām izvirzāmās prasības. Lai uzraudzītu un regulētu FMC dalīborganizāciju mediācijas standartus ģimenes lietās, ir izveidota Ģimenes lietu mediācijas standartu padome (FMSB).

FMC ir nevalstiska struktūra, tomēr tai ir centrālā loma starp tās dalīborganizācijām, kuras ir nevalstiskas organizācijas/apvienības un FMC dibinātājas biedrorganizācijas. No tām pazīstamākās ir:

Alternatīvās strīdu izšķiršanas grupa

Ģimenes lietu mediatoru apvienība

Valsts mediācija ģimenes lietās

Mediatoru kolēģija

Ģimenes lietu advokātu organizācija Resolution

Juristu biedrība

Akreditētu ģimenes lietu mediatoru var atrast Ģimenes lietu mediācijas padomes tīmekļa vietnē.

Jūs varat atrast mediatoru, kas darbojas Jūsu tuvumā, izmantojot rīku “Atrast mediatoru tuvākajā apkaimē”.

Lapa atjaunināta: 11/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.