Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Mediācija ģimenes lietās

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās vai laulības šķiršanas strīdos galvenokārt paredzēta vecākiem, kuri šķir savu laulību vai sākuši dzīvot šķirti un kuriem nepieciešama neatkarīga speciālista palīdzība, lai samierinātu pušu atšķirīgos viedokļus, kā arī atvieglotu viņu saziņu un sadarbību tādu jautājumu risināšanā, kas skar turpmāko rīcību attiecībā uz viņu bērniem, un noslēgtu vienošanās par šādiem jautājumiem. Mediācija ir vairāk orientēta nevis uz izlīguma panākšanu, bet uz īstenojamu risinājumu rašanu.

Mediācijā iesaistītajām pusēm ir jāmaksā mediatoram saskaņota maksa par mediācijas pakalpojumiem un saistītajām izmaksām. Mediators var lūgt puses avansā apmaksāt mediācijas pakalpojumus.

Šis pakalpojums ir pieejams un tiek finansēts šādos veidos:

  1. ar pašvaldības, kuras teritorijā bērns dzīvo, starpniecību un daļēju finansējumu;
  2. ar tiesvedības ietvaros pieņemtu tiesneša lēmumu, šajā gadījumā mediāciju apmaksā puses vai, ja iespējams, tiek izmantota valsts juridiskā palīdzība;
  3. pēc informēta vecāka paša iniciatīvas un par pašu līdzekļiem.

Saskaņā ar Samierināšanas likumu mediatoram jābūt vienai no turpmāk minētajām personām:
1) fiziska persona, kuru puses ir nolīgušas būt par starpnieku strīdā starp tām (piem., eksperts psiholoģijas, sociālo jautājumu (tai skaitā bērnu aizsardzības un sociālā darba) vai tiesību jautājumu jomā). Mediators var darboties ar tādas juridiskas personas starpniecību, ar kuru tas sastāv darba vai citās līgumiskās attiecībās;
2) advokāts, kas par to ir iesniedzis apliecinājumu Igaunijas advokātu kolēģijas valdei;
3) notārs, kas par to ir iesniedzis apliecinājumu Notāru palātai;
4) likumā noteiktajos gadījumos – valsts vai vietēja mediācijas struktūra.

Igaunijas Republikā mediācijas pakalpojumus ģimenes lietās reglamentē šādi tiesību akti:

Pašlaik Igaunijā mediatorus pārstāv Igaunijas Mediatoru asociācija (Eesti Lepitajate Ühing) vai Mediācijas institūts (Lepituse Instituut).

Lapa atjaunināta: 31/01/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.