Mediācija ģimenes lietās

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācijas pakalpojums ģimenes lietās ir paredzēts vecākiem, kuri ir šķīrušies vai atrodas šķiršanās procesā, kuriem ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kuri nav panākuši vienošanos par jautājumiem, kas saistīti ar bērna sadzīves apstākļiem (piemēram, saskarsmes kārtību un uzturlīdzekļiem). Mediators ģimenes lietās kā neitrāla puse palīdz vecākiem apmainīties ar idejām un panākt savstarpēji apmierinošu vienošanos. Mediācija ir vairāk orientēta nevis uz izlīguma panākšanu, bet uz īstenojamu risinājumu rašanu.

Mediācija ģimenes lietās ir ātrāka, labvēlīgāka un labāk piemērota vecāku garīgajai veselībai, un tā vairāk ņem vērā bērna labklājību; vienošanās starp vecākiem, izmantojot šo metodi, ir efektīvākas nekā tiesvedībā. Kopš 2022. gada 1. septembra mediācijas pakalpojumi ģimenes lietās ir pieejami bez maksas kā valsts nodrošināts pakalpojums. Pakalpojumam var piekļūt, sazinoties ar Sociālās apdrošināšanas pārvaldi. Tiesnesis var arī izdot rīkojumu par mediācijas ģimenes lietās izmantošanu tiesvedībā tiesā.

Saskaņā ar likumu par valsts finansētiem mediācijas pakalpojumiem ģimenes lietās (riikliku perelepitusteenuse seadus) mediators ģimenes lietās ir:

persona, kas tieši veic samierināšanas procedūru līgumattiecībās ar Sociālās apdrošināšanas pārvaldi un palīdz vecākiem (turpmāk “mediācijas puses”) rast risinājumu strīdā par viņu nepilngadīgā bērna sadzīves apstākļiem, ņemot vērā bērna vislabākās intereses.

Samierināšanas likuma (lepitusseadus) nozīmē mediatoram jābūt vienai no turpmāk minētajām personām:
1) fiziska persona, kuru puses ir nolīgušas būt par starpnieku strīdā starp tām (piem., eksperts psiholoģijas, sociālo jautājumu (tai skaitā bērnu aizsardzības un sociālā darba) vai tiesību jautājumu jomā). Mediators var darboties ar tādas juridiskas personas starpniecību, ar kuru tas sastāv darba vai citās līgumiskās attiecībās;
2) advokāts, kas par to ir iesniedzis apliecinājumu Igaunijas advokātu kolēģijas valdei;
3) notārs, kas par to ir iesniedzis apliecinājumu Notāru palātai;
4) likumā noteiktajos gadījumos – valsts vai vietēja mediācijas struktūra.

Igaunijas Republikā mediācijas pakalpojumus ģimenes lietās reglamentē šādi tiesību akti:

Pašlaik Igaunijā mediatorus ģimenes lietās pārstāv Igaunijas Mediatoru asociācija (Eesti Lepitajate Ühing) un Mediācijas institūts (Lepituse Instituut). Mediatoru darbu saistībā ar valsts finansētajiem mediācijas pakalpojumiem ģimenes lietās koordinē Sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Lapa atjaunināta: 22/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.